Obec Spišský Štvrtok
ObecSpišský Štvrtok

Životné prostredie

 

 

Malé zdroje znečistenia ovzdušia

Všeobecne záväzné nariadenie číslo 2/2011  stanovuje práva a povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Spišský Štvrtok  a určuje spôsob výpočtu a výšku poplatku za znečisťovanie ovzdušia v súvislosti s ochranou ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný každoročne do 15. februára oznámiť obci, za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení. 


Potrebné doklady:
Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Poplatky:

Ročný poplatok prevádzkovateľa pozostáva zo súčtu poplatkov podľa Sadzobníka poplatkov  za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi uvedeného za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci. 
 
Poplatok za znečisťovanie ovzdušia za uplynulý rok je povinný prevádzkovateľ malého zdroja uhradiť v zmysle podmienok právoplatného a vykonateľného rozhodnutia obce o výške poplatku.

 

Výrub drevín

Právny základ:

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.  

Súhlas na výrub:

 • vydáva obec Spišský Štvrtok na základe podanej žiadosti
 • žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred plánovanou činnosťou,
 • žiadateľ je povinný uskutočniť primeranú náhradnú výsadbu drevín – podrobnosti ustanoví obec v rozhodnutí,

 

Prílohy k žiadosti :

 • List vlastníctva alebo iný doklad o vlastníctve pozemku, na ktorom dreviny rastú
 • Snímka z pozemkovej mapy so zákresom drevín a krov, na výrub ktorých sa podáva žiadosť
 • Správny poplatok (v hotovosti do pokladne obce)
  10,00 eur, ak ide o fyzickú osobu
  100,00 eur, ak ide o právnickú osobu

 

Výrub sa uskutočňuje v období vegetačného pokoja od 1. októbra do 31. marca.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou,
 • súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2
 • pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu, 
  - platí oznamovacia povinnosť do piatich dní od uskutočnenia výrubu,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku, 
  - platí oznamovacia povinnosť do piatich dní od uskutočnenia výrubu,
 • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov
  - platí oznamovacia povinnosť najmenej 15 dní pred uskutočnením výrubu,
 • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,
 • ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,
 • na dreviny inváznych druhov podľa § 7b ods. 2 zákona,
 • na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,
 • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný,

 

Podrobnosti ustanovuje zákon 543/2002 Z.z..

Tlačivá na stiahnutie  

 

Úrad

Sociálne siete

facebook

Informácie z obce

Prihlásenie k odberu správ

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok
8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Streda
8:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Piatok
8:00 - 11:30  

Farské oznamy

Ochrana osobných údajov

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Elektronické služby

mID

mobilná aplikácia

Odvoz odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30
1 2 3 4 5
6 7
8 9 10 11 12
13 14
15 16
17 18 19
20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2

Prihlásnie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať