Obec Spišský Štvrtok
ObecSpišský Štvrtok

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Multifunkčné ihrisko  loga

Doba realizácie projektu: 06/2021 -  09/2021

Výška poskytnutého NFP: 83 754,94 EUR

Hlavný cieľ projektu: Vybudovaním vhodného, bezpečného a funkčného priestoru – multifunkčného ihriska zabezpečiť a poskytnúť optimálne podmienky pre zmysluplnévoľnočasové aktivity zamerané na podporu a rozvoj športových aktivít pre deti, mládež ale aj dospelých obyvateľov obce.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

multifunkčné ihrisko - plagát     


Podpora dobudovania miestnych komunikácií v obci Spišský Štvrtok

Doba realizácie projektu: od 04/2021 do 09/2021

Výška poskytnutého NFP: 82 298,58 EUR

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie ciest zabezpečiť rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Realizáciou aktivít dôjde k zabezpečeniu spojenia osídlenia rómskej komunity s infraštruktúrou obce vedúcou k základným inštitúciám a službám, a to pripojením na cestu III/3227 na ul. Obrancov mieru, ktorá vedie k dôležitej občianskej vybavenosti a zároveň pripojením k existujúcemu chodníku vedúcemu k Základnej škole, obecnému úradu, pošte a zastávke SAD.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Informácia (514.69 kB)

ul. Vysoka


Parkovacia plocha autobusovej zastávky Spišský Štvrtok

Doba realizácie projektu:                   09/2019 - 11/2019

Výška poskytnutého príspevku:        15 278,64 EUR

Celkové výdavky projektu: 19 098,80 EUR

Tento projekt sa realizoval s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov.

plagat


Podpora opatrovateľskej služby v obci Spišský Štvrtok

Doba realizácie projektu: 01/2019 - 12/2020

Výška poskytnutého NFP: 41040 EUR

Cieľom projektu je zabezpečiť rozvoj životnej úrovne cieľových skupín a zlepšiť prístup ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvomposkytovania opatrovateľskej služby v obci Spišský Štvrtok.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskej únie - Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Plagát


ZŠ Spišský Štvrtok - vybavenie odborných učební

Doba realizácie projektu: 11/2018 - 08/2019

Výška poskytnutého NFP: 166 378,12 EUR

Cieľ projektu:

Zlepšenie technického zázemia Základnej školy v Spišskom Štvrtku, ktoré prispeje k zabezpečeniu primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií a prírodovedných a technických zručností žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

Výsledky projektu:

Obstaranie vybavenia fyzikálnej učebne Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Zriadenie polytechnickej učebne Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Obstaranie vybavenia knižnice Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Rekonštrukcia priestorov pre polytechnickú učebňu Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskej únie - Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu IROP.

Plagát


Rekonštrukcia šatne futbalového ihriska v Spišskom Štvrtku

Rok realizácie projektu:  2018

Výška poskytnutého príspevku: 15 000 EUR

Celkové výdavky projektu: 45 970 EUR

Rekonštrukcia šatní - ihrisko


Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Spišskom Štvrtku

Trvanie projektu: 05/2015 -  08/2019

Výška zazmluvneného NFP: 432 841,24 EUR

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť materskej školy v Spišskom Štvrtku.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Projekt Materská škola


Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy hasičskej zbrojnice v Spišskom Štvrtku.

Rok realizácie:                  2018

Hodnota investície:   43 059,33 €

Výška dotácie:          30 000,00 €

Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Projekt Hasičská zbrojnica - plagát


Rozšírenie IBV v obci Spišský Štvrtok - lokality Iliašovská cesta, Ovsisko, Kremňa a Široké

Trvanie projektu: 01/2017 -  10/2018

Výška zazmluvneného NFP: 36 253,10 EUR

Cieľom projektu je zvýšiť počet osôb MRK v lokalite IBV Široké s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania zabezpečením prístupu ku kvalitnej pitnej vode.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

plagat


Rekonštrukcia krytu a odvodnenia miestnych komunikácií v obci Spišský Štvrtok – SO01 ulica Potočná.

Rok realizácie 2016

Hodnota investície 67 377,94 €

Výška dotácie: 13 500 €

Projekt finančne podporilo MV SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Projekt ul. Potočná


Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Spišský Štvrtok

Rok realizácie: 2015

Hodnota investície:  192 070,12 €

Projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie / Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Verejné osvetlenie - projekt

 

Samospráva

Farské oznamy

Ochrana osobných údajov

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Dolný Spiš

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Elektronické služby

mID

mobilná aplikácia

Odvoz odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
27 28
29 30 1 2 3
4 5
6 7 8 9 10
11
12 13 14 15 16 17
18 19
20 21 22 23 24
25 26
27 28 29 30 31

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom