Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Parkovacia plocha autobusovej zastávky Spišský Štvrtok

Doba realizácie projektu:                   09/2019 - 11/2019

Výška poskytnutého príspevku:        15 278,64 EUR

Celkové výdavky projektu: 19 098,80 EUR

Tento projekt sa realizoval s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov.

plagat

Podpora opatrovateľskej služby v obci Spišský Štvrtok

Doba realizácie projektu: 01/2019 - 12/2020

Výška poskytnutého NFP: 41040 EUR

Cieľom projektu je zabezpečiť rozvoj životnej úrovne cieľových skupín a zlepšiť prístup ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvomposkytovania opatrovateľskej služby v obci Spišský Štvrtok.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskej únie - Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Plagát

ZŠ Spišský Štvrtok - vybavenie odborných učební

Doba realizácie projektu: 11/2018 - 08/2019

Výška poskytnutého NFP: 166 378,12 EUR

Cieľ projektu:

Zlepšenie technického zázemia Základnej školy v Spišskom Štvrtku, ktoré prispeje k zabezpečeniu primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií a prírodovedných a technických zručností žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

Výsledky projektu:

Obstaranie vybavenia fyzikálnej učebne Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Zriadenie polytechnickej učebne Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Obstaranie vybavenia knižnice Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Rekonštrukcia priestorov pre polytechnickú učebňu Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskej únie - Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu IROP.

Plagát

Rekonštrukcia šatne futbalového ihriska v Spišskom Štvrtku

Rok realizácie projektu:  2018

Výška poskytnutého príspevku: 15 000 EUR

Celkové výdavky projektu: 45 970 EUR

Rekonštrukcia šatní - ihrisko

Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Spišskom Štvrtku

Trvanie projektu: 05/2015 -  08/2019

Výška zazmluvneného NFP: 432 841,24 EUR

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť materskej školy v Spišskom Štvrtku.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Projekt Materská škola

 


Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy hasičskej zbrojnice v Spišskom Štvrtku.

Rok realizácie:                  2018

Hodnota investície:   43 059,33 €

Výška dotácie:          30 000,00 €

Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Projekt Hasičská zbrojnica - plagát


Rozšírenie IBV v obci Spišský Štvrtok - lokality Iliašovská cesta, Ovsisko, Kremňa a Široké

Trvanie projektu: 01/2017 -  10/2018

Výška zazmluvneného NFP: 36 253,10 EUR

Cieľom projektu je zvýšiť počet osôb MRK v lokalite IBV Široké s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania zabezpečením prístupu ku kvalitnej pitnej vode.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

plagat


Rekonštrukcia krytu a odvodnenia miestnych komunikácií v obci Spišský Štvrtok – SO01 ulica Potočná.

Rok realizácie 2016

Hodnota investície 67 377,94 €

Výška dotácie: 13 500 €

Projekt finančne podporilo MV SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Projekt ul. Potočná


Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Spišský Štvrtok

Rok realizácie: 2015

Hodnota investície:192 070,12 €

Projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie / Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Verejné osvetlenie - projekt