Obec Spišský Štvrtok
ObecSpišský Štvrtok

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Miestne občianske a preventívne služby v obci Spišský Štvrtok

Trvanie projektu: 1/2024 – 6/2026
Nenávratný finančný príspevok: 245 754,52 €
Hlavná aktivita projektu: Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej a preventívnej služby v obciach s prítomnosťou MRK
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus v rámci Programu Slovensko.
Informácia o projekte Typ: PDF dokument, Velkosť: 178 kB
plagatloga

Národný projekt - Podpora pomáhajúcich profesií 3 (POP 3)

Doba realizácie projektu:        09/2023 - 12/2026

Cieľ projektu: Zvýšenie kvality, inkluzívnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu plus v rámci programu Slovensko.

POP 3


Modernizácia vybavenia spoločenskej sály Kultúrneho domu v Spišskom Štvrtku

Výzva: Výzva poslancov PSK

Názov žiadateľa: Obec Spišský Štvrtok

Termín realizácie akcie/projektu: 15.2.2023 - 15.11.2023

Miesto realizácie akcie/projektu: Spišský Štvrtok

Schválená výška dotácie: 3 000,00 €

Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

plagát


Riešenie migračných výziev v obci Spišský Štvrtok

Identifikácia projektu:

Operačný program:                IROP

Spolufinancovaný fondom:   Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:    302090 – 9. FAST CARE

Cieľ:               9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Výzva:            IROP-PO9-SC91-2023-108

Prijímateľ:      Obec Spišský Štvrtok

Schválený nenávratný finančný príspevok: 26 000 €

Termín realizácie projektu:                           03/2022 – 04/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 

plagat

Ciele a aktivity projektu:

Obec v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine realizovala ubytovanie na území obce, materiálnu pomoc formou zbierky a poskytnutia finančného príspevku prostredníctvom ZMOS.

Výdavky boli vynaložené do nasledovných oblastí:

Trvanlivé potraviny, špecifický spotrebný materiál a potraviny pre deti, všeobecný spotrebný materiál – hygienické a dezinfekčné potreby, deky, prikrývky, lekárničky a zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci.

Obec ku dňu predloženia žiadosti o NFP poskytuje pomoc 10 osobám s dočasným útočiskom (z toho 3 osoby do 18 rokov). Podporená cieľová skupina sú štátni príslušníci tretích krajín odchádzajúcich z Ukrajiny v dôsledku ruskej vojenskej agresie.


“EURÁ z EURA“ - projekt dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry

Doba realizácie projektu:  05/2022 - 02/2023

Výška poskytnutého príspevku:  10 000 Eur

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom realizácie rekonštrukcie šatní futbalového ihriska vytvoriť kvalitný a moderný športový stánok, ktorý bude motiváciou najmä pre kategóriu detí a mládeže k športovým futbalovým aktivitám na tréningovú prípravu a zápasovú prax.

Výsledkom projektu je najmä:
- zrekonštruovanie elektroinštalačných rozvodov, 
- obnova omietok, výmena keramických obkladov a PVC podláh, vymaľovanie priestorov,
- inštalácia nových lavičiek s úložných priestorom a vešiakmi pre hráčov v šatni.

 Šatne - pôvodný stav  Šatne - nový stav


Zlepšenie energetickej hospodárnosti
kultúrneho domu a obecného úradu – Spišský Štvrtok

Doba realizácie projektu:  09/2022 - 11/2023

Výška poskytnutého NFP:  464 060,01 Eur

Cieľom projektu je zníženie spotreby energie pri prevádzke strategickej obecnej budovy v obci Spišský Štvrtok prostredníctvom realizácie optimálnej kombinácie vybraných investičných opatrení. Predmetom projektu je zateplenie fasády a strechy budovy, výmena vonkajších okien a dverných výplní, výmena zdroja tepla a výmena svetelnej sústavy.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Informácia o realizácii projektu (123.7 kB)

plagat


Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v obci Spišský Štvrtok

Doba realizácie projektu: 12/2021 -  11/2023

Výška poskytnutého NFP: 65 280,00 EUR

Cieľom projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v ich prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

http://www.esf.gov.sk                             http://www.employment.gov.sk

Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v obci Spišský Štvrtok

Oznámenie o ukončení realizácie aktivít projektu (151.75 kB)

Cieľom projektu bolo poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby. Prostredníctvom odborne poskytovanej opatrovateľskej služby sa zlepšila kvalita života seniorov a zdravotne postihnutých občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu.

Počas realizácie projektu sa nám podarilo nastaviť systém poskytovania domácej opatrovateľskej služby na veľmi dobrej úrovni. Do realizácie projektu bolo celkovo zapojených 5 účastníkov projektu, ktorí využili nové inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia (4 ženy a 1 muž), o ktoré sa starali  4 kvalifikované opatrovateľky, poskytujúce sociálne alebo asistenčné služby, ktorým vznikol pracovný pomer na plný úväzok (37,5 hod./týždeň).

V súčasnosti obec zamestnáva 2 opatrovateľky na plný úväzok, ktoré sa starajú o dvoch klientov. Obec neeviduje žiadnu žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby. Nastavený systém poskytovania opatrovateľskej služby bude pokračovať aj po skončení projektu v rámci možností rozpočtu obce, čím sa zabezpečí udržateľnosť projektu.


Prechodový chodník autobusovej zastávky a parkoviska v obci Spišský Štvrtok

Doba realizácie projektu: 09/2021 -  04/2022

Výška poskytnutého NFP: 17 922,91 EUR

Hlavný cieľ projektu: Prostredníctvom výstavby prechodového chodníka autobusovej zastávky a parkoviska v obci Spišský Štvrtok zvýšiť bezpečnosť dopravy, zabezpečiť bezpečnosť osôb do obce prichádzajúcich resp. z obce odchádzajúcich.

plagát


Multifunkčné ihrisko  loga

Doba realizácie projektu: 06/2021 -  09/2021

Výška poskytnutého NFP: 83 754,94 EUR

Hlavný cieľ projektu: Vybudovaním vhodného, bezpečného a funkčného priestoru – multifunkčného ihriska zabezpečiť a poskytnúť optimálne podmienky pre zmysluplnévoľnočasové aktivity zamerané na podporu a rozvoj športových aktivít pre deti, mládež ale aj dospelých obyvateľov obce.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí.

multifunkčné ihrisko - plagát     


Podpora dobudovania miestnych komunikácií v obci Spišský Štvrtok

Doba realizácie projektu: od 08/2021 do 03/2022

Výška poskytnutého NFP: 76 607,28 EUR

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom výstavby a rekonštrukcie ciest zabezpečiť rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania. Realizáciou aktivít dôjde k zabezpečeniu spojenia osídlenia rómskej komunity s infraštruktúrou obce vedúcou k základným inštitúciám a službám, a to pripojením na cestu III/3227 na ul. Obrancov mieru, ktorá vedie k dôležitej občianskej vybavenosti a zároveň pripojením k existujúcemu chodníku vedúcemu k Základnej škole, obecnému úradu, pošte a zastávke SAD.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Informácia po dodatku (550.92 kB) 

plagát


Národný projekt -  Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Doba realizácie projektu:                   06/2020 - 08/2023

Cieľ projektu: Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zvýšiť  výsledky a kompetencie detí a žiakov.

plagát


Parkovacia plocha autobusovej zastávky Spišský Štvrtok

Doba realizácie projektu:                   09/2019 - 11/2019

Výška poskytnutého príspevku:        15 278,64 EUR

Celkové výdavky projektu: 19 098,80 EUR

Tento projekt sa realizoval s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – program Podpora najmenej rozvinutých okresov.

plagat


Podpora opatrovateľskej služby v obci Spišský Štvrtok

Doba realizácie projektu: 01/2019 - 12/2020

Výška poskytnutého NFP: 41040 EUR

Cieľom projektu je zabezpečiť rozvoj životnej úrovne cieľových skupín a zlepšiť prístup ku kvalitným a cenovo prístupným sociálnym službám prostredníctvomposkytovania opatrovateľskej služby v obci Spišský Štvrtok.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskej únie - Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Plagát


ZŠ Spišský Štvrtok - vybavenie odborných učební

Doba realizácie projektu: 11/2018 - 08/2019

Výška poskytnutého NFP: 166 378,12 EUR

Cieľ projektu:

Zlepšenie technického zázemia Základnej školy v Spišskom Štvrtku, ktoré prispeje k zabezpečeniu primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií a prírodovedných a technických zručností žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

Výsledky projektu:

Obstaranie vybavenia fyzikálnej učebne Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Obstaranie vybavenia biologicko-chemickej učebne Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Zriadenie polytechnickej učebne Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Obstaranie vybavenia knižnice Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Rekonštrukcia priestorov pre polytechnickú učebňu Základnej školy v Spišskom Štvrtku

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Európskej únie - Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu IROP.

Plagát


Rekonštrukcia šatne futbalového ihriska v Spišskom Štvrtku

Rok realizácie projektu:  2018

Výška poskytnutého príspevku: 15 000 EUR

Celkové výdavky projektu: 45 970 EUR

Rekonštrukcia šatní - ihrisko


Zníženie energetickej náročnosti materskej školy v Spišskom Štvrtku

Trvanie projektu: 05/2015 -  08/2019

Výška zazmluvneného NFP: 432 841,24 EUR

Cieľom projektu je znížiť energetickú náročnosť materskej školy v Spišskom Štvrtku.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Projekt Materská škola


Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy hasičskej zbrojnice v Spišskom Štvrtku.

Rok realizácie:                  2018

Hodnota investície:   43 059,33 €

Výška dotácie:          30 000,00 €

Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Projekt Hasičská zbrojnica - plagát


Rozšírenie IBV v obci Spišský Štvrtok - lokality Iliašovská cesta, Ovsisko, Kremňa a Široké

Trvanie projektu: 01/2017 -  10/2018

Výška zazmluvneného NFP: 36 253,10 EUR

Cieľom projektu je zvýšiť počet osôb MRK v lokalite IBV Široké s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania zabezpečením prístupu ku kvalitnej pitnej vode.

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

plagat


Rekonštrukcia krytu a odvodnenia miestnych komunikácií v obci Spišský Štvrtok – SO01 ulica Potočná.

Rok realizácie 2016

Hodnota investície 67 377,94 €

Výška dotácie: 13 500 €

Projekt finančne podporilo MV SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Projekt ul. Potočná


Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Spišský Štvrtok

Rok realizácie: 2015

Hodnota investície:  192 070,12 €

Projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie / Európsky fond regionálneho rozvoja

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Verejné osvetlenie - projekt

 

Samospráva

Sociálne siete

facebook

Informácie z obce

Prihlásenie k odberu správ

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok
8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Streda
8:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Piatok
8:00 - 11:30  

Farské oznamy

Ochrana osobných údajov

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Elektronické služby

mID

mobilná aplikácia

Odvoz odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30
1 2 3 4 5
6 7
8 9 10 11 12
13 14
15 16
17 18 19
20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2

Prihlásnie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať