Obec Spišský Štvrtok
ObecSpišský Štvrtok

Miestne dane

 

Právny základ:

 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o miestnych daniach na území obce Spišský Štvrtok
 • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • Zákona č. 563/2009 Z. z. o správe  daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Daň z nehnuteľností

 

Predmet dane:            

 • pozemok
 • stavba
 • byt a nebytový priestor v bytovom dome

 

Daňová povinnosť:     

Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

 

Daňovník:                    vlastník, správca, nájomca alebo užívateľ nehnuteľnosti

 • Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého určili dohodou, pričom túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v priznaní.
  Tlačivo
 • Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, priznanie podá jeden z manželov.

 

Základ a sadzba dane:

vymedzuje Článok I, §3 - §6 VZN č. 7/2014 o miestnych daniach na území obce Spišský Štvrtok.

 

Daň za psa

 

Predmet dane:             pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Daňová povinnosť:     

 • vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane,
 • zaniká posledným  dňom mesiaca, v ktorom pes prestal byť predmetom dane.

 

Daňovník:  fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Základ dane:                počet psov.

Sadzba dane:              3,31 eur za jedného psa a kalendárny rok.

 

Daň za predajné automaty          

 

Predmet dane:  

prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Daňová povinnosť:     

 • vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať
 • zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 

Daňovník:                    fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje

Základ dane:               počet predajných automatov

Sadzba dane:              

 • 50,00 eur za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru
 • 100,00 eur za  jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov tovaru

 

Daň za nevýherné hracie prístroje

 

Predmet dane:            

hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejností.

Daňová povinnosť:     

 • vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať,
 • zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.

 

Daňovník:                    fyzická alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Základ dane:               počet nevýherných hracích prístrojoch.

Sadzba dane:             

 • 663,87 eur        za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok
 • 331,93 eur        za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok
 • 165,96 eur        za jeden mechanický prístroj - šípky, stolný futbal, stolný hokej a iné mechanické prístroje a kalendárny rok
 • 99,58 eur          za jeden automat a iné zariadenie vyššie neuvedené na zábavné hry a kalendárny rok

 

Daň za ubytovanie

 

Predmet dane:            

odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorého kategorizáciu určuje zákon 582/2004 Z. z.

 

Daňovník:                    fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje

Platiteľ dane:               prevádzkovateľ zariadenia, ktorý prechodné ubytovanie poskytuje

Daňová povinnosť:     

prevádzkovateľ zariadenia, ktorý prechodné ubytovanie poskytuje, je povinný písomne oznámiť vznik a zánik daňovej povinnosti obci  do 30 dní od vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive.             

 

Základ dane:                počet prenocovaní

Sadzba dane:              0,06 eur za osobu a prenocovanie

Spôsob platenia dane:

platiteľ dane do 10 dní po uplynutí polroka, v ktorom bola daň vybratá oznámi správcovi dane na predpísanom tlačive výšku vybratej dane za kalendárny polrok,  

do 15 dní po uplynutí  polroka, v ktorom bola daň vybratá a  odvedie daň:

 • v hotovosti do pokladne správcovi dane pri platbách do 300 eur.
 • bezhotovostným prevodom na účet správcu dane vedený v Prima banke Slovensko a.s., číslo účtu IBAN SK32 5600 0000 0034 1214 3001

 

Daňové konanie

k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 

Daňové priznanie:       

Tlačivo je jedno spoločné k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje.                           

Čiastkové priznanie:   

podáva daňovník, ktorý už má podané daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje a v rozhodujúcom období:

 • stane sa vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností – čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností podá daňovník do 31.1. po ukončení roka za ktorý sa priznanie podáva,
 • nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti príslušnému správcovi dane,
 • vznikne alebo zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty alebo k dani za nevýherné hracie prístroje – čiastkové priznanie k dotknutej dani podá daňovník najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.

Vyrubenie dane:         

každoročne podľa stavu ku 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak zákon o miestnych daniach neustanovuje inak.

Platenie dane:             podľa splátok a lehôt určených v rozhodnutí

Spôsob platenia:        

bezhotovostným prevodom na účet správcu dane na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí alebo priamo do pokladne správcovi dane pri platbách do 300 eur.

Úrad

Sociálne siete

facebook

Informácie z obce

Prihlásenie k odberu správ

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok
8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Streda
8:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Piatok
8:00 - 11:30  

Farské oznamy

Ochrana osobných údajov

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Elektronické služby

mID

mobilná aplikácia

Odvoz odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
29 30
1 2 3 4 5
6 7
8 9 10 11 12
13 14
15 16
17 18 19
20 21
22 23 24 25 26
27 28
29 30 31 1 2

Prihlásnie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať