Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Hlavný kontrolór


Je zamestnancom obce, volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov na šesťročné funkčné obdobie. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Pre obdobie 2016 - 2022 funkciu hlavného kontrolóra obce Spišský Štvrtok vykonáva

Ing. Veronika Hoffmannová

Práva, povinnosti, kompetencie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie a  voľbu hlavného kontrolóra upravuje najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

 

Dňa 01.01.2015 nadobudol účinnosť zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Tento zákon uložil zamestnávateľom povinnosť vydať vnútorný predpis, v ktorom určí podrobnosti podľa § 11 ods. 8 zákona. Týmto je v podmienkach obce Spišský Štvrtok - Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov podávaných v zmysle § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti (ďalej len „smernica“).

V zmysle zákona a smernice je v obci zodpovednou osobou hlavný kontrolór. Oznamovateľom oprávneným podať podnet je fyzická osoba, ktorej zamestnávateľom je Obec Spišský Štvrtok alebo Základná škola Spišský Štvrtok a ktorá v dobrej viere urobí podnet o páchaní protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie.

 

Podnety bez udania mena, priezviska a adresy sa považujú za anonymné.

 

Podnety možno podávať:

  1. Písomne na adresu: Hlavný kontrolór obce Spišský Štvrtok, Obecný úrad, Tatranská 4, 053 14  Spišský Štvrtok alebo osobne do podateľne obecného úradu resp. hlavnému kontrolórovi obce v uzatvorenej obálke s označením "Neotvárať, podnet pre hlavného kontrolóra"
  2. Ústnou formou do záznamu hlavnému kontrolórovi.
  3. Elektronicky 24 hodín denne na mailovú adresu: kontrolor@spisskystvrtok.sk 

Možnosť ohlasovať protispoločenskú činnosť priamo prokuratúre týmto nie je dotknutá.