Obec Spišský Štvrtok
ObecSpišský Štvrtok

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok na základe ust.§ 18 ods. 2 zákona č. 131/ 2010 Z. z o pohrebníctve (ďalej len „zákon o pohrebníctve“) a ust. § 4 ods. 3 písm. f) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva pre územie obce Spišský Štvrtok

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

ktorým  v y d á v a

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PRE POHREBISKO

CINTORÍN SPIŠSKÝ ŠTVRTOK

 

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

Úcta k pamiatke zosnulých a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom, zodpovedajúcim zdravotným predpisom, prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, ale aj aby sa pri ich používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.

Čl. 2

Rozsah platnosti

Tento prevádzkový poriadok upravuje prevádzku na pohrebisku – cintoríne / kolumbáriu nachádzajúcom sa v katastrálnom území obce Spišský Štvrtok .

Čl. 3

Prevádzka pohrebiska

Prevádzkovateľom pohrebiska -  cintorína je Obec Spišský Štvrtok, Tatranská 4,  053 14 Spišský Štvrtok, IČO: 00329631, ktorá vykonáva prevádzku pohrebiska prostredníctvom poverených zamestnancov obce.

Čl. 4

Služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska

 1. Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa

 • vykopanie hrobu a zasypanie hrobu

 • vykonávanie exhumácie

 • vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska

 • správu pohrebiska

 • údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku

 • správu domu smútku

 1. Cenník služieb za služby poskytované prevádzkovateľom pohrebiska tvorí prílohu č. 1 tohto prevádzkového poriadku.

Čl. 5

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov

 1. O tom, na ktorom pohrebisku má byť pochované telo zosnulej osoby, rozhoduje ten, kto pohreb obstaráva (ďalej len „obstarávateľ pohrebu“).

 2. Ľudské pozostatky, ktoré nie sú uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 96 hodín od úmrtia, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia. Ľudské pozostatky uložené v chladiacom zariadení sa musia pochovať do 14 dní od úmrtia okrem prípadov uvedených v § 8 ods. 4 písm. h) zákona č. 131/2010 Z. z. Ak sa vykonala pitva, možno mŕtveho pochovať ihneď po pitve.  Ak bola pitva  nariadená v trestnom konaní, ľudské pozostatky možno pochovať len  za podmienok uvedených v osobitnom právnom predpise.

 3. Na pohrebisku je možné pochovávať ľudské  pozostatky alebo ľudské ostatky uložením do hrobu, hrobky alebo kolumbária. 

 4. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe, ktorý spĺňa požiadavky podľa ust. §  19 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z. z..

 5. Ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby.

 6. Do jedného hrobu sa ukladajú spravidla len jedny ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky. Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 meter.

 7. Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo  s ľudskými ostatkami. Rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

 8. Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.

 9. Spopolnené ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky (ďalej len „popol“) sa ukladajú podľa vôle zosnulého vyslovenej za života, alebo podľa želania obstarávateľa pohrebu buď v urne na pohrebisku, v kolumbáriu alebo na inom mieste.

Čl. 6

Tlecia doba

 1. Tlecia doba pre pohrebisko uvedené v čl. 2 tohto poriadku je 10 rokov.

Čl. 7

Plán hrobových miest

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska  prenajíma hrobové (alebo urnové) miesto podľa schváleného plánu hrobových miest, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto prevádzkového poriadku.

Čl. 8

Užívanie hrobového miesta

 1. Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo na uloženie urny.

 2. Právo užívať hrobové miesto vzniká na základe nájomnej zmluvy. Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nesmie byť vypovedaná skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak zákon neustanoví inak.

 3. Pri úmrtí nájomcu má prednostné právo na uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, potom tá, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do doby jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

 4. Právo na užívanie hrobového miesta sa preukazuje:

  • písomnou nájomnou zmluvou alebo potvrdením o zaplatení nájomného.

Čl. 9

Povinnosti nájomcu hrobového miesta

 1. Nájomca hrobového miesta je povinný:

 • dodržiavať ustanovenia tohto prevádzkového poriadku

 • užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy

 • udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku na vlastné náklady

 • udržiavať poriadok na pohrebisku

 • platiť riadne a včas nájomné za užívanie hrobového miesta

 • udržiavať hrobové miesto v takom stave, aby nedochádzalo k poškodzovaniu iných hrobových miest alebo k zásahu do nájomných práv iných nájomcov

 • nepoužívať pri výzdobe hrobového miesta také predmety, ktorými by mohla byť ohrozená bezpečnosť návštevníkov pohrebiska atď.

 1. K zriadeniu stavby hrobu, náhrobku, hrobky, rámu alebo k prestavbe alebo úprave už existujúcej stavby na pohrebisku je potrebný predchádzajúci písomný súhlas prevádzkovateľa pohrebiska.

 2. Pri zhotovení  stavby podľa odseku 2 sa musí  stavebník riadiť platnými právnymi predpismi ako aj podmienkami stanovenými prevádzkovateľom pohrebiska, najmä pokiaľ ide o tvar, rozmery, alebo druh použitého materiálu.

 3. Po ukončení stavebných prác je stavebník povinný na svoje náklady okolie hrobu vyčistiť a  odstrániť stavebný materiál.

 4. Je zakázané odstraňovať stavby bez súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska.

 5. Stromy a kry možno vysadzovať na prenajatom hrobovom mieste len s predchádzajúcim písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska.

 6. Prevádzkovateľ pohrebiska môže výsadbu uskutočnenú nájomcami, ak to považuje za potrebné, odstrániť. Nájomcovia hrobových miest nesmú bez súhlasu prevádzkovateľa zasahovať do zelene vysadenej prevádzkovateľom.

 7. Lavičky možno na pohrebisku umiestňovať len s písomným súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, ktorý môže určiť rozmery i tvar lavičky, prípadne spôsob ich upevnenia.

Čl. 10

Doba sprístupnenia pohrebiska verejnosti.

 1. Pohrebisko je  verejnosti prístupné:

       v období od 16. apríla  do 15. októbra:             denne od 8,00 hod. do 20,00 hod.

       v období od 16. októbra  do 15 apríla:              denne od 8,00 hod. do 18,00 hod.

       v deň Pamiatky zosnulých:                                od 7,00 hod  do 21,00 hod.

       (vrátane predchádzajúcej soboty a nedele)                                           

 1. Prevádzkovateľ pohrebiska môže v odôvodnených prípadoch obmedziť prístup verejnosti na  pohrebisko.

 2. Prístup na pohrebisko mimo stanovenej doby je možný po dohode s prevádzkovateľom.

 3. Deťom do 10 rokov je vstup na pohrebisko dovolený len v sprievode dospelých osôb.

Čl. 11

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

 1. Návštevníci pohrebiska sú povinní zachovávať dôstojnosť pohrebiska, správať sa na pohrebisku primerane k piete miesta,  zdržať sa konania, ktorým by rušili pokoj zomrelých, dôstojnosť obradov pri pochovávaní, alebo ktoré by urážalo pozostalých. Predovšetkým je zakázané správať sa hlučne, odhadzovať odpadky mimo vyhradených miest a poškodzovať hroby a ich príslušenstvo, zeleň, ako aj iné zariadenie pohrebiska.

 2. Do areálu pohrebiska sa zakazuje vodiť zvieratá.

 3. V areáli pohrebiska sa zakazuje fajčiť, požívať alkohol, alebo iné omamné látky. Osobám pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok sa vstup na pohrebisko zakazuje.

 4. V areáli pohrebiska sa zakazuje jazdiť na bicykli, kolobežkách, skateboardoch a kolieskových korčuliach.

 5. Vstupovať do areálu  pohrebiska s motorovými vozidlami alebo inými dopravnými      prostriedkami, s výnimkou bicyklov a vozíkov pre invalidov, je možné len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska, a len po  určených komunikáciách.

 6. Vstup na pohrebisko za účelom výkonu stavebných prác na hrobovom mieste je potrebné oznámiť prevádzkovateľovi pohrebiska.

 7. Svietidlá (sviečky, lampáše) možno na pohrebisku zapaľovať, len ak sú vhodným spôsobom zabezpečené proti vzniku požiaru.

 8. Prevádzkovateľ pohrebiska je oprávnený v odôvodnených prípadoch rozsvecovanie svietidiel obmedziť alebo celkom zakázať.

Čl. 12

Nakladanie s odpadmi na pohrebisku

Nájomcovia hrobových miest, ako aj návštevníci pohrebiska sú povinní ukladať odpad len do nádob na tento účel určený prevádzkovateľom pohrebiska – veľkoobjemový kontajner, umiestnený v areáli cintorína.

Čl. 13

Spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z.z.

Evidencia pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a) zákona č. 131/2010 Z. z. zabezpečuje Obecný úrad v Spišskom Štvrtku.

Čl. 14

Podmienky vstupu prevádzkovateľov pohrebnej služby na pohrebisko.

 1. Obstarávateľ pohrebu má právo výberu pohrebnej služby pričom rozsah úkonov, ktoré má pohrebná služba zabezpečiť určuje v dohode s touto pohrebnou službou.

 2. Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby  vstup a vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu.

 3. Prevádzkovateľ pohrebnej služby uhradí prevádzkovateľovi pohrebiska náklady spojené s jeho vstupom na pohrebisko (náklady súvisiace s vykonaním obradu, pochovaním a s tým súvisiacim použitím zariadení pohrebiska) v súlade s aktuálnym cenníkom, najneskôr do 2 dní od vstupu na pohrebisko - vopred.

Čl. 15

Zrušenie pohrebiska

 1. Pohrebisko môže zrušiť obec, avšak až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.

 2. Pohrebisko možno pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 zrušiť len ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality     podzemnej vody, alebo z dôvodu  verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy.

 3. Podrobnosti v súvislosti so zrušením pohrebiska upravuje ustanovenie § 23 zákona č. 131/2010 Z. z.  o pohrebníctve

Čl. 16

Záverečné ustanovenia

 1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok  dňa 13.12.2010, uznesením č. 88/2010.

 2. Zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok.

 3. Týmto VZN sa ruší platnosť VZN, ktorým sa vydáva poriadok pre pohrebiská na území obce Spišský Štvrtok zo dňa 7.11.2006.

 4. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom  1.1.2011.

 

V Spišskom Štvrtku  dňa 13.12.2010

                                                                                   .................................................................

                                                                                              Štefan Bajtoš, starosta obce

 

Prílohy:

P1 - Cenník služieb

P2 - Plán hrobových miest (v znení VZN 3/2013, 2/2015)

Zverejňovanie

Sociálne siete

facebook

Informácie z obce

Prihlásenie k odberu správ

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok
8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Streda
8:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Piatok
8:00 - 11:30  

Farské oznamy

Ochrana osobných údajov

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Elektronické služby

mID

mobilná aplikácia

Odvoz odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3 4 5 6 7
8 9
10 11 12 13 14
15 16
17 18 19 20 21
22 23
24 25 26 27 28
29 30
31 1 2 3 4

Prihlásnie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať