Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Oznámenie - hrobové miesta bez platnej nájomnej zmluvy

V zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.

Upozorňujeme príbuzných, že prevádzkovateľ pohrebiska má právo vypovedať nájomnú zmluvu o nájme hrobového miesta, ak mu nie je známy  nájomca.  Preto Obec Spišský Štvrtok v súlade s ustanovením § 22 ods. 8 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve pristúpi k zrušeniu starých hrobových miest , ktoré nie sú predmetom nájomnej zmluvy.

Zverejňujeme tento zoznam nezaplatených hrobových miest na zrušenie, ktorý je zverejnený  na webovej stránke obce www.spisskystvrtok.sk a na  vývesnej tabuli Domu nádeje .

V prípade nezáujmu, ak sa žiadny nájomca k takémuto hrobovému miestu neprihlási v lehote 3 rokov od zverejnenia tohto oznámenia, budeme považovať túto skutočnosť ako nezáujem o prenájom alebo zachovanie hrobového miesta a  hrobové miesto bude  zrušené ! 

V prípade záujmu o uzavretie nájomnej zmluvy na hrobové miesto zo zoznamu, kontaktujte prosím správu cintorína Obec Spišský Štvrtok, pani Janku Jurčovú.

Zoznam nezaplatených hrobových miest k 28.09.2021  (325.98 kB)

MAPA CINTORÍNA   (240.01 kB)