Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Poskytovanie informácií

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie môžu byť Obci Spišský Štvrtok podané nasledovnými spôsobmi:

 • Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca Obecného úradu.
 • Písomne poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Spišskom Štvrtku,

Adresa:      Obecný úrad
                    Tatranská 4
                    053 14 Spišský Štvrtok.

 • Elektronickou poštou na e-mailovú adresu: podatelna@spisskystvrtok.sk.
 • Prostredníctvom elektronickej schránky (www.slovensko.sk) do elektronickej podateľne Obce.

Na zabezpečenie využívania služieb elektronickej schránky, elektronickej podateľne a elektronickej pošty, orgán verejnej moci, t. j. Obec Spišský Štvrtok prijíma tieto dátové formáty: PDF, TXT, ODT, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, XLS, XLSX, ODS

Podania v iných dátových formátoch sa budú považovať za nedoručené.

Informácie možno získavať aj na internetovom sídle Obce Spišský Štvrtok www.spisskystvrtok.sk , na verejne prístupných miestach, najmä na úradnej tabuli obce.

Úradné hodiny obecného úradu: dostupné tu

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku

 • Proti rozhodnutiu Obce Spišský Štvrtok sa možno odvolať do 15 dní odo dňa jeho doručenia podaním na Obecný úrad, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok. O odvolaní rozhoduje príslušný odvolací orgán v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Proti rozhodnutiu Obecného úradu v Spišskom Štvrtku podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie na Obecný úrad, Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok. O odvolaní rozhoduje starosta obce ako odvolací orgán.
 • Odvolanie je potrebné podať písomne a musí byť vlastnoručne podpísané. Z odvolania musí byť zrejmé, kto ho podáva, čoho sa týka a čo navrhuje.
 • Rozhodnutia po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa pre ne pripúšťajú, možno preskúmať súdom v zmysle § 247 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov. Žaloba musí byť podaná na Krajský súd v Prešove v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu.

Postup obce pri vybavovaní žiadostí, sťažností, petícií a iných podaní

Postup obce pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií sa postupuje podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
 • Žiadosť vybaví príslušný zamestnanec Obce Spišský Štvrtok bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odstránenia jej nedostatkov, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a).
 • Zo závažných dôvodov podľa § 17, ods. 2 môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme.

Postup Obce pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.

 • Obec Spišský Štvrtok pri vybavovaní sťažností postupuje podľa zákona č. 9/2010 Z.z. a interného riadiaceho aktu Obce Spišský Štvrtok. Sťažnosť je Obec povinná vybaviť do 60 pracovných dní od jej doručenia. Lehotu je možné predlžiť o 30 pracovných dní v prípade náročnosti prešetrenia sťažnosti.

Postup Obce pri vybavovaní petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.

 • Vybavovanie petícií sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. a interným riadiacim aktom Obce Spišský Štvrtok. Lehota na vybavenie petície je 30 pracovných dní od jej doručenia alebo odstránenia nedostatkov. V prípadoch náročných na vybavenie možno predlžiť lehotu o ďalších 30 pracovných dní.

Postup Obce pri vybavovaní iných podaní.

 • S prihliadnutím na obsah jednotlivých podaní, Obec Spišský Štvrtok pri ich vybavovaní postupuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi s dôrazom na dodržiavanie zákonných lehôt.

Úhrada nákladov za sprístupňovanie informácií

 • Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi (náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša Obec Spišský Štvrtok).
 • Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie informácii sú upravené v Sadzobníku úhrad za sprístupňovanie informácií Obce Spišský Štvrtok.