Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a predpisov zvolávam 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok, ktoré sa uskutoční dňa

23.05.2022, t. j. v pondelok  o 18:00 hod.

na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.

Program: 

 1. Otvorenie.
 2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu zasadnutia.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Záverečný účet obce Spišský Štvrtok za rok 2021.
 • správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky,
 • odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu,
 • schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2020.
 1. Správa hlavnej kontrolórky z vykonanej kontroly.
 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.
 3. Prerokovanie prijatia municipálneho úveru.
 4. Úprava rozpočtu rozpočtovým opatrením.
 5. Rôzne.
 6. Záver.

Ing. Ján Greš, starosta obce

Pozvánka tu

Dátum zvesenia: 3. 6. 2022 Zodpovedá: Správce webu