Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Oznámenie o zámere prenajať nehnuteľnosť dôvodov hodných osobitného zreteľa - časť parcely 1556/1

Starosta obce Spišský Štvrtok na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  a v nadväznosti  na § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok č. 34/2020 zo dňa 24.08.2020 týmto oznamuje

zámer prenajať nehnuteľnosť

z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Predmetom prenájmu, bude časť parcely C KN 1556/1, zapísanej na liste vlastníctva 1, obec Spišský Štvrtok, k. ú. Spišský Štvrtok v rozsahu 0,5 m2 budúcemu nájomcovi Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nábrežie armádneho generála L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava,

Oznámenie (330.21 kB)

Dátum zvesenia: 26. 4. 2021 Zodpovedá: Správce webu