Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

 

Vydanie Osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR)

Osvedčením o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (SHR) podľa zákona č. 219/1991 Zb. obec Spišský Štvrtok registruje do evidencie na základe písomnej žiadosti žiadateľa.

Ohlásenie  do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka (tlačivo)

podáva fyzická osoba, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb vykonáva poľnohospodársku výrobu alebo hospodári v lesoch. 
 

Prílohy k ohláseniu:

  • list vlastníctva, príp. nájomnú zmluvu k nehnuteľnosti, v ktorej sa bude činnosť vykonávať 
  • pri podnikaní v živočíšnej výrobe stanovisko Regionálnej veterinárnej správy  


Správne poplatky:

  • vydanie osvedčenia: 6,50 eur 
  • zmena priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení:  1,50 eur


Lehota na vybavenie: 30 dní

Žiadateľ obdrží dva originály Osvedčenia na Krajskej správe Štatistického úradu v Prešove, kde zároveň požiada o pridelenie IČO, pokiaľ ho už ako podnikateľ nemá pridelené. Za pridelenie IČO sa štatistickému úradu platí správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov. Po vydaní „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR" je povinnosť odovzdať jeden originál  osvedčenia a doklad o pridelení IČO na obecný úrad. Druhý originál si ponechá žiadateľ.

Pri zmene adresy sídla hospodárskej usadlosti, mena SHR, zmeny adresy trvalého pobytu a pod. je potrebné o túto zmenu písomne požiadať.

 

Zrušenie osvedčenia o zápise  SHR

O zrušenie osvedčenia o zápise SHR  v evidencii obce Spišský Štvrtok a ukončenie poľnohospodárskej výroby je potrebné písomne požiadať.

Príloha žiadosti: originál vydaného „Osvedčenia o zápise do evidencie SHR."

Lehota na vybavenie: 30 dní