Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

 

O Z N Á M E N I E

Starosta obce Spišský Štvrtok na základe § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov  a v nadväznosti  na § 9a ods. 9 písm. c) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok č. 18/2020 zo dňa 08.06.2020 týmto oznamuje

zámer prenajať nehnuteľnosť

z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že prenájom nebytových priestorov s príslušenstvom za účelom poskytovania lekárskej starostlivosti pediatra a stomatológa je v podmienkach obce Spišský Štvrtok prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c)  zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Predmetom prenájmu, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, budú nebytové priestory na parcele C KN 99/3 v Zdravotnom stredisku na ul. Námestie slobody s.č. 261, zapísané na liste vlastníctva 1, obec Spišský Štvrtok, KÚ Spišský Štvrtok a to:

  • ambulancia pre pediatra s príslušenstvom na poskytovanie lekárskej starostlivosti, budúcemu nájomcovi HERCEGOVA s.r.o.
  • ambulancia pre stomatológa s príslušenstvom na poskytovanie lekárskej starostlivosti, budúcemu nájomcovi PODENT s.r.o.

O prenájme vyššie vymedzeného majetku obce Spišský Štvrtok budúcim nájomcom rozhodne obecné zastupiteľstvo na svojom najbližšom rokovaní.

Oznámenie

Dátum zvesenia: 24. 8. 2020 Zodpovedá: Správce webu