Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa

 

Obec Spišský Štvrtok, v súlade s § 6 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA/SEA“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Spišský Štvrtok, Zmeny a doplnky č. 04“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-spissky-stvrtok-zmeny-doplnkyc-04

Okrem toho do oznámenia možno nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Okresnom úrade Levoča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča v pracovných dňoch počas stránkových hodín (termín odporúčame dohodnúť vopred telefonicky - 053/4411825, alebo e-mailom: eva.hasajova@minv.sk ).

Stanoviská k oznámeniu o strategickom dokumente „Územný plán obce Spišský Štvrtok, Zmeny a doplnky č. 04“ je možné predkladať do 15 dní od zverejnenia oznámenia obcou Spišský Štvrtok v súlade s § 6 ods. 5 a ods. 6 zákona EIA /SEA na adresu:

Okresný úrad Levoča

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Majstra Pavla 59

054 01 Levoča

 

Územný plán obce Spišský Štvrtok, Zmeny a doplnky č. 04

Dátum zvesenia: 17. 7. 2020 Zodpovedá: Správce webu