Spišský Štvrtok - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

 

Erb Zastava

Problematiku erbu obce a jej pečate odborne spracoval historik PhDr. Ivan Chalupecký v roku 1996 v návrhu na pečať a erb.

Spišský Štvrtok mal už v 15. stor. vlastnú okrúhlu pečať. Jej základom bola postava sv. Ladislava so sekerou a gotickým kolopisom (nápisom po obvode): + S. CIVIUM DE QUINTO FORRO (Pečať mešťanov zo Štvrtka). V 16. stor. si obec dala zhotoviť ďalšiu pečať s tým istým vyobrazením, ale kolopis bol napísaný humanistickou majuskulou (písmenami veľkej abecedy) a znie S. OPPIDI QVINTOFORI (Pečať mestečka Štvrtka). Táto pečať sa používala až do 19. storočia.

V 18. storočí aj tunajšia fara začala používať vlastnú pečať'. Táto skutočnosť priviedla obec k tomu, že v roku 1851 si dala zhotoviť malú pečať, na ktorej bola postava sv. Ladislava, ktorý už nedrží sekeru, ale kráľovské žezlo. Na nej bol kolopis SIGIL. OPPIDI QUINTOFORI 1851. (Pečať mestečka Štvrtku 1851).

Keď v roku 1906 bola možnosť obnovovať erby a pečate obcí a miest, Spišský Štvrtok neprejavil záujem o obnovenie pečate, ani erbu a naďalej ostal len pri nápisovej pečiatke.

Až v roku 1995 Obecný úrad v Spišskom Štvrtku začal podnikať kroky na vyhotovenie erbu a zástavy a následne i vhodnej pečate. Po dlhom hľadaní v archívoch a ujasňovaní si viacerých alternatív až v januári 1997 vypracoval PhDr. Ivan Chalupecký návrh, ku ktorému sa vyjadrila Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 17. marca 1997. Potvrdený bol návrh, v ktorom je zobrazený sv. Ladislav ako kráľ v brnení s halapartňou v pravej ruke a ľavou rukou pridržiava dvojramenný kríž. Súčasne boli určené aj farby v erbe.

Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/4), žltej (1/4) a zelenej (1/4 ) a má pomer 2 : 3 a ukončená je troma cípmi, t.j. dvoma zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Obecné zastupiteľstvo s týmito návrhmi súhlasilo ako aj s tým, že symboly obce Spišský Štvrtok boli zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou S-124/97.

Na základe toho už mohol obecný úrad dať vyhotoviť erb, vlajku a pečať a príležitostne začne ich aj používať.

Symboly obce vychádzajú z historických prameňov, sú prejavom úcty k dedičstvu predkov, preto mali by si ich natrvalo osvojiť budúce generácie.