Obec Spišský Štvrtok
ObecSpišský Štvrtok

Informácie o Obci Spišský Štvrtok podľa § 5 odst. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Štatút obce

Obecné zastupiteľstvo Obce Spišský Štvrtok v zmysle IV. hlavy ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústava  Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. k) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len ,, zákon o obecnom zriadení“ ) rešpektujúc požiadavky Európskej charty miestnej samosprávy, vyhlásenej Radou Európy v Štrasburgu dňa 15.10.1985 s c h v a ľ u j e 

 

 

ŠTATÚT OBCE SPIŠSKÝ ŠTVRTOK


Úvodné ustanovenia
 1. Štatút obce Spišský Štvrtok (ďalej len “štatút“) upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi najmä postavenie a pôsobnosť obce Spišský Štvrtok (ďalej len „obec“), postavenie obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania obce, nakladanie s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť orgánov obce a zriaďovanie, povinnosti a právomoci orgánov obecného zastupiteľstva a ich vnútornú štruktúru, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, pomoc obce v mimoriadnych situáciách, poskytovanie informácií, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva a cien obce.
 2. Štatút je základným normatívno – právnym a organizačným predpisom obce.

   

Prvá časť

Postavenie obce

Čl. 1

Územie obce

 

 1. Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky uvedený v zozname obcí[1]; združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt[2]. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
 2. Územie obce Spišský Štvrtok je územný celok, ktorý tvorí jedno katastrálne územie, ktoré sa ďalej člení na dve časti:
  a) Spišský Štvrtok
  b) Mečedelovce
 3. Zlučovanie, rozdeľovanie a iné zmeny územia obce upravuje zákon o obecnom zriadení (§§ 2, 2a).
 4. Obec sa člení na ulice a iné verejné priestranstvá, ktoré majú svoj názov; ázvy v štátnom jazyku určuje a mení obec nariadením, pričom prihliada na históriu obce, na významné nežijúce osobnosti, na veci a pod.
 5. Obec Spišský Štvrtok tvorí súčasť priestorovej a sídelnej štruktúry Slovenska s významným historickým i súčasným kultúrno – spoločenským poslaním. Rozvoj obce sa riadi a usmerňuje na základe územného plánu obce.  
 

 

Čl. 2

Obyvatelia obce
 

 1. Obyvateľom obce je osoba, ktorá má na území obce trvalý pobyt.
 2. Obyvateľ obce sa zúčastňuje na samospráve obce. Má právo najmä:
  a) voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolený,
  b) hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum),
  c) zúčastňovať sa na zhromaždeniach obyvateľov obce a vyjadrovať na nich svoj názor a zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
  d) obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce,
  e) používať obvyklým spôsobom zariadenia a ostatný majetok obce, slúžiaci pre verejné účely,
  f) požadovať súčinnosť pri ochrane svojej osoby, rodiny a svojho majetku, ktorý sa nachádza na území obce,
  g) požadovať pomoc v čase náhlej núdze.
 3. Obyvateľ obce sa podieľa na rozvoji i zveľaďovaní obce a poskytuje pomoc orgánom obce. V súvislosti s tým je povinný:
  a) ochraňovať majetok obce a podieľať sa na nákladoch obce, vykonávať menšie obecné služby organizované obcou, ktoré sú určené na zlepšenie života, životného prostredia, ekonomických podmienok a sociálnych podmienok obyvateľov obce a sú vykonávané v záujme obce,
  b) podieľať sa na ochrane a na zveľaďovaní životného prostredia v obci,
  c) napomáhať udržiavať poriadok v obci,
  d) poskytovať podľa svojich schopností a možností osobnú pomoc pri likvidácii a na odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo havárie v obci[3].
 4. Na samospráve obce má právo podieľať sa aj ten, kto:
  a) má na území obce nehnuteľný majetok alebo v obci platí miestnu daň alebo miestny poplatok,
  b) je v obci prihlásený na prechodný pobyt[4],
  c) má čestné občianstvo obce.
 5. Osoby uvedené v ods. 4 nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolený, hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).
 6. Pravidlá spôsobilosti výkonu oprávnení uvedených v ods. 2 písm. a), b) upravuje osobitný predpis.[5] 

 

Čl. 3

Samospráva

 1. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy.
 2. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
 3. Samosprávu vykonávajú obyvatelia obce:
  a) orgánmi obce,
  b) miestnym referendom,
  c) zhromaždením obyvateľov obce.
 4. Obec pri výkone samosprávy najmä:
  a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce i s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,
  b) zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,
  c) rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu[6],
  d) usmerňuje ekonomickú činnosť v obci a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
  e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,
  f) zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,
  g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom[7], udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
  h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
  i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce, určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
  j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,
  k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,
  l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
  m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
  n) zabezpečuje verejný poriadok v obci, nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
  o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov[8] a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
  p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu podľa osobitného predpisu[9],
  r) vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách[10],
  s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku.
 5. Ak zákon pri úprave pôsobností obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy platí, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.
 6. Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.   

 

Čl. 4

Vzťah štátu a obce

 1. Na obec možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné prostriedky a iné materiálne prostriedky.
 2. Výkon štátnej správy prenesený na obec zákonom riadi a kontroluje vláda. Obec pri rozhodovaní o právach a povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb vo veciach preneseného výkonu štátnej správy koná podľa zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, v ostatných prípadoch sa riadi aj uzneseniami vlády a internými normatívnymi aktmi ministerstiev a iných ústredných orgánov štátnej správy.
 3. Obec podlieha dozoru štátu v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi[11].
 4. Základné vzťahy medzi štátom a obcou upravuje zákon o obecnom zriadení (§ 5).          

 

Čl. 5

Všeobecne záväzné nariadenia obce

 1. Obec môže vydávať všeobecne záväzné nariadenia (ďalej len „nariadenie“) na plnenie úloh samosprávy - samosprávne nariadenie a všeobecne záväzné nariadenia na plnenie úloh štátnej správy - správne nariadenie.
 2. Samosprávnym nariadením obec uplatňuje svoju samostatnú legislatívnu pôsobnosť. Na vydanie samosprávneho nariadenia nie je potrebné osobitné splnomocnenie uvedené v zákone. Samosprávne nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom.
 3. Správnym nariadením obec uplatňuje prenesenú pôsobnosť na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach. Správne nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády a so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
 4. Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia.
 5. Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti.
 6. Podrobnosti prípravy, schvaľovania a vyhlásenia nariadení upravuje zákon o obecnom zriadení a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.
 7. Nariadenia sú každému prístupné na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku (ďalej len „obecný úrad”) a zverejňujú sa aj na internetovej stránke obce. 
    

 

Čl. 6

Financovanie obce

 1. Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, z dotácií zo štátneho rozpočtu, ako aj z ďalších zdrojov. Vlastnými príjmami v rozsahu podľa osobitných predpisov[12] sú najmä výnosy miestnych daní a poplatkov, nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových organizácií, výnosy z finančných prostriedkov obce, sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou, dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce, podiely na daniach v správe štátu, iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
 2. Obec môže na plnenie svojich úloh použiť návratné zdroje financovania a prostriedky mimo rozpočtových peňažných fondov.
 3. Na plnenie rozvojového programu obce alebo na plnenie inej úlohy, na ktorej má štát záujem, možno obci poskytnúť štátnu dotáciu. Použitie štátnej dotácie je preskúmateľné štátnym orgánom podľa osobitných predpisov. 
 4. Obec môže svoje úlohy financovať aj z prostriedkov združených s inými obcami, so samosprávnymi krajmi a s inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami.
 5. Obec si môže na plnenie svojich úloh zriadiť mimorozpočtové peňažné fondy. Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný fond; správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.      

 

Čl. 7

Majetok obce

 1. Majetkom obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce.
 2. Majetok obce slúži na plnenie úloh obce.
 3. Majetok obce sa má zveľaďovať, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
 4. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce.
 5. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely (najmä pre miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.
 6. Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
 7. Majetok obce a nakladanie s ním upravuje osobitný zákon[13]. Hospodárenie s majetkom obce upravujú zásady, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.          

 

Čl. 8

Rozpočet obce

 1. Základom finančného hospodárenia obce Spišský Štvrtok je rozpočet obce (ust. § 9 ods. 1 zákona o obecnom zriadení). Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy[14].
 2. Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť; to platí aj o záverečnom účte obce, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky.
 3. Rozpočet obce sa zostavuje v súlade s platnou právnou úpravou[15]. Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce. 
 4. Rozpočet musí vyjadrovať ekonomickú samostatnosť obce Spišský Štvrtok. 
 5. Obec zostavuje viacročný rozpočet a to na obdobie troch rokov. 
 6. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú  vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce.
 7. Viacročný rozpočet tvoria:
  a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok,
  b) rozpočet obce  na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
  c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa  písmena b).
 8. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. 
 9. Rozpočet obce sa vnútorne člení na:
  a) časť, ktorá obsahuje bežné príjmy a bežné výdavky, 
  b) časť, ktorá obsahuje kapitálové príjmy  a  kapitálové výdavky,
  c) časť finančných operácií.
 10. Rozpočet obce sa navonok člení podľa programovej štruktúry.
 11. Obec vedie účtovníctvo podľa osobitného zákona[16]. Ročnú účtovnú závierku obce ako aj ďalšie skutočnosti ustanovené osobitným predpisom overuje audítor. 
 12. Po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu obce.
 13. Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja upravujú zásady, ktoré v súlade s osobitným zákonom schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
   

Druhá časť

orgány obce

Čl. 9

Základné ustanovenia

 1. Orgánmi obce sú:
  a) obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok (ďalej len „obecné zastupiteľstvo“),
  b) starosta obce Spišský Štvrtok (ďalej len „starosta“).
 2. Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.
 3. Orgánmi obecného zastupiteľstva sú:
  a) obecná rada obce Spišský Štvrtok (ďalej len „obecná rada”)
  b) komisie. 

 

Čl. 10

Obecné zastupiteľstvo

 1. Obecné zastupiteľstvo tvoria poslanci obecného zastupiteľstva. Poslancov volia na štvorročné obdobie obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Voľby poslancov sa uskutočňujú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis[17]
 2. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce v rozmedzí 7 až 9 poslancov. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 
 3. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:
  a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
  b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu o spolupráci obcí podľa § 20 ods. 1 zákona o obecnom zriadení, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zo štátneho rozpočtu; v rozsahu určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta,
  c) schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
  d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane a ukladať miestny poplatok[18],
  e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
  f) vyhlasovať miestne referendum o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať zhromaždenie obyvateľov obce,
  g) uznášať sa na nariadeniach,
  h) schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods. 1 zákona o obecnom zriadení,
  i) určiť plat starostu podľa osobitného zákona a určiť najneskôr 90 dní pred voľbami na celé funkčné obdobie rozsah výkonu funkcie starostu[19]; zmeniť počas funkčného obdobia na návrh starostu rozsah výkonu jeho funkcie,
  j) voliť a odvolávať hlavného kontrolóra obce (ďalej len „hlavný kontrolór“), určiť rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra a jeho plat, schvaľovať odmenu hlavnému kontrolórovi,
  k) schvaľovať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  l) zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe,
  m) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností, účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,
  n) zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
  o) udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny,
  p) ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.
 4. Obecné zastupiteľstvo ďalej zriaďuje komisie ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva, rozhoduje o ich zložení a úlohách.
 5. Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. 
 6. Postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, spôsob zvolávania ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, prípravu a obsah rokovaní obecného zastupiteľstva, prípravu materiálov na zasadnutia obecného zastupiteľstva a spôsob uznášania sa a prijímania uznesení upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.             

 

Čl. 11

Poslanci obecného zastupiteľstva

 1. Poslancov obecného zastupiteľstva volia obyvatelia obce v priamych voľbách na 4 roky. 2.    
 2. Poslanci dbajú o to, aby všetkou svojou činnosťou boli hodní dôvery svojich voličov. Pri výkone svojej funkcie sa riadia obecnými záujmami.
 3. Poslanec  nadobúda  svoje práva a  povinnosti  zvolením a zložením sľubu  bez výhrad.
 4. Mandát poslanca zaniká
  a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,
  b) uplynutím funkčného obdobia,
  c) vzdaním sa mandátu,
  d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
  e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
  f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, v ktorej vykonáva funkciu,
  g) ak sa počas jedného roka nezúčastní ani raz na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,
  h) v prípadoch nezlučiteľnosti funkcií podľa § 11 ods. 2 zákona o obecnom zriadení,
  i) zrušením obce alebo
  j) smrťou.
  Mandát poslanca zanikne vzdaním sa len vtedy, ak vzdanie sa bolo urobené ústne do zápisnice alebo písomne; pri písomnom vzdaní sa mandátu jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.
 5. Poslanec je povinný najmä:
  a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
  b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
  c) dodržiavať štatút obce, rokovací poriadok obecného zastupiteľstva a zásady odmeňovania poslancov,
  d) obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov
  e) na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
 6. Poslanec je oprávnený  najmä:
  a) predkladať obecnému zastupiteľstvu i ostatným orgánom návrhy,
  b) interpelovať starostu a členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa výkonu ich práce,
  c) požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti,
  d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť, vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
  e) zúčastňovať sa na previerkach, na kontrolách, na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány obce,
  f) požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
 7. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
 8. Poslanec ale aj člen komisie, ktorý nie je poslancom nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. 
 9. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov.              

 

Čl. 12

Starosta

 1. Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce; vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Funkcia starostu je verejná funkcia. Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon[20].
 2. Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca, zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený, štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený, predsedu samosprávneho kraja, vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy, podľa osobitného zákona[21].
 3. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu, uchováva vlajku obce, pečať obce a používa obecné insígnie.
 4. Starosta vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu.
 5. Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch obce. V rámci svojej riadiacej právomoci je starosta oprávnený vydávať príkazy starostu. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.
 6. Udeľuje cenu starostu.
 7. Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa pravidiel určených zákonom o obecnom zriadení a rokovacím poriadkom obecného zastupiteľstva. 
 8. Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6.638,- €, ak poruší nariadenie; neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest; nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú pomoc alebo vecnú pomoc počas odstraňovania a pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo pri inej mimoriadnej udalosti.
 9. Platové pomery starostu upravuje osobitný zákon[22].
 10. Mandát starostu zaniká odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou; uplynutím funkčného obdobia; vzdaním sa mandátu; právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený; pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony; vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o jeho odvolaní; zmenou trvalého pobytu mimo územia obce v ktorej vykonáva funkciu; v prípadoch nezlučiteľnosti funkcie starostu s funkciami určenými podľa ods. 2, ak starosta do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu; smrťou; zrušením obce.
 11. Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.                                           

 

  Čl. 13

Zastupovanie starostu

 1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.
 2. Zástupca starostu je členom obecnej rady.
 3. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.
 4. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.
 5. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4 tohto článku, patrí plat podľa osobitného zákona.22    

 

Čl. 14

Obecná rada

 1. Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
 2. Obecná rada je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.
 3. Obecná rada
  a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstva a organizuje prípravu podkladov na zasadnutie obecného zastupiteľstva,
  b) pripravuje zasadnutie obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
  c) organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva,
  d) zaujíma stanoviská vo veciach predložených starostom na prerokovanie,
  e) povoľuje používanie erbu obce iným fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim na území obce,
  f) plní ďalšie úlohy podľa rokovacieho poriadku a podľa rozhodnutí obecného zastupiteľstva.
 4. Obecná rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta alebo zástupca starostu, ak tak neurobí starosta. Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
 5. Spôsob volieb členov obecnej rady upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Spôsob rokovania obecnej rady môže byť upravený rokovacím poriadkom obecnej rady.                      

 

Čl. 15

Komisie

 1. Obecné zastupiteľstvo zriaďuje komisie ako svoje stále (spravidla na celé funkčné obdobie) alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Ich počet, zloženie a pôsobnosť vymedzí obecné zastupiteľstvo podľa miestnych podmienok, možností a konkrétnych potrieb obce.
 2. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb, najmä odborníkov zvolených obecným zastupiteľstvom. 
 3. Komisie na úsekoch a v oblastiach, pre ktoré sú zriadené, najmä
  a) v rámci poradnej funkcie vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecným zastupiteľstvom a obecnou radou, ako aj k návrhom zámerov miestneho významu z hľadiska zabezpečenia potrieb a záujmov obyvateľov obce,
  b) v rámci iniciatívnej funkcie vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce na rokovania obecného zastupiteľstva a obecnej rady, predkladajú návrhy a podnety starostovi a spolupracujú s obecným úradom v rámci svojej pôsobnosti,
  c) v rámci kontrolnej funkcie sa podieľajú na výkone kontroly realizovania uznesení obecného zastupiteľstva, dodržiavania všeobecne záväzných nariadení obce a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov obce.
 4. Ustanovenie komisií, spôsob voľby členov komisií, jej predsedov, činnosť, rokovanie a vymedzenie základných úloh komisií a ostatné podrobnosti stanovuje rokovací poriadok komisií, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo. 

 

Čl. 16

Obecný úrad

 1. Obecný úrad je zložený zo zamestnancov obce. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. 
 2. Obecný úrad najmä
  a) zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva, je podateľňou a výpravňou písomností obce,
  b) zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií,
  c) vypracúva písomné vyhotovenia rozhodnutí obce,
  d) vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia obce,
  e) zabezpečuje všetky činnosti súvisiace so samosprávnymi kompetenciami obce a činnosti súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na obec,
  f) koordinuje a usmerňuje po odbornej stráne príspevkové a rozpočtové organizácie zriadené obcou.
 3. Obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta obecného úradu; prednostu vymenúva a odvoláva starosta. V rámci svojej riadiacej právomoci je prednosta oprávnený vydávať príkazy prednostu.
 4. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorý zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva.
 5. Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.
 6. Pokiaľ nie je funkcia prednostu obsadená, obecný úrad  riadi starosta.
 7. Pracovno-právne vzťahy zamestnancov obecného úradu upravuje pracovný poriadok, ktorý vydáva starosta.
 8. Postavenie a pôsobnosť obecného úradu, vzťah orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva k obecnému úradu, organizačnú štruktúru a deľbu práce v rámci obecného úradu upravuje organizačný poriadok obecného úradu, ktorý vydá starosta. Starosta informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku.          

 

Čl. 17

Hlavný kontrolór obce

 1. Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov. Ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky ustanoví obec uznesením. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu[23]
 2. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.
 3. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne, v súlade s pravidlami kontrolnej činnosti. Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce ako aj s majetkom, ktoré obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi[24].
 4. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra podlieha
  a) obecný úrad,
  b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu24 v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami. 
  Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konania, v ktorých o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní.
 5. Hlavný kontrolór najmä:
  a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona o obecnom zriadení,
  b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
  c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
  d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu,
  e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
  f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
  g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,
  h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
  i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.
 6. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
 7. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d zákona o obecnom zriadení.
 8. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.
 9. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiteľstva, starostu, člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou, iného zamestnanca obce, podľa osobitného zákona.[25] 
 10. Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká vzdaním sa funkcie, odvolaním z funkcie, uplynutím funkčného obdobia, smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, dňom, keď začal vykonávať funkciu podľa § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení.
 11. Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom, uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.


Tretia časť

miestne referendum a zhromaždenie obyvateľov obce

Čl. 18

 1. Obecné zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum, ak ide o
  a) zlúčenie obcí, rozdelenie alebo zrušenie obce, ako aj zmenu názvu obce,
  b) odvolanie starostu,
  c) petíciu skupiny obyvateľov obce aspoň 30 % oprávnených voličov,
  d) zmenu označenia obce.
 2. Obecné zastupiteľstvo môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy obce.
 3. Výsledky miestneho referenda sú platné, ak sa na ňom zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov[26] a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou platných hlasov účastníkov miestneho referenda. Obecné zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania na úradnej tabuli.
 4. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti.
 5. Podrobnosti o organizácii miestneho referenda ustanoví obec nariadením.
   

Štvrtá časť

SPOLUPRÁCA OBCÍ

Čl. 19

Spolupráca s inými obcami

 1. Obec Spišský Štvrtok môže spolupracovať s ďalšími obcami na základe zmluvy uzavretej na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, na základe zmluvy o zriadení združenia obcí, zriadením alebo založením právnickej osoby podľa osobitného zákona.
 2. Zmluva uzavretá na účel uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti sa uzatvára na určitý čas alebo na neurčitý čas. Zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. 
 3. Spolupráca obcí sa riadi zásadami zákonnosti, vzájomnej výhodnosti a súladu s potrebami obyvateľov obcí. Obce majú pri vzájomnej spolupráci rovnaké postavenie.
 4. Predmetom činnosti združenia obcí je najmä oblasť sociálnych vecí, starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým zhromažďovanie, odvoz a spracúvanie komunálneho odpadu, odvádzanie a čistenie odpadových vôd), miestna doprava, oblasť školstva, kultúry a miestny cestovný ruch, svojou činnosťou združenie obcí napomáha vytvárať podmienky na plnenie obcí, ako aj úloh vyššieho územného celku. 
   

Čl. 20

Medzinárodná spolupráca 

 1. Obec Spišský Štvrtok môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi miestne funkcie. Má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo územných orgánov.
 2. Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná alebo s verejným záujmom. Obec zasiela rovnopis uzatvorenej dohody alebo dokladu o členstve v medzinárodnom združení obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý vedie ich evidenciu.
 3. Obec Spišský Štvrtok má uzavretú partnerskú zmluvu s obcou Siepraw v Poľskej republike.
   

Piata časť

Zakladateľská a zriaďovateľská pôsobnosť obce

Čl. 21

Obecný hasičský zbor

 1. Obecný hasičský zbor je útvar zriadený obcou na plnenie úloh súvisiacich so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
 2. Na čele obecného hasičského zboru je veliteľ, ktorého vymenúva a odvoláva starosta  po schválení okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany[27]
 3. Obecný hasičský zbor
  a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdoláva požiare,
  b) vykonáva záchranu zvierat a majetku ohrozených požiarom,
  c) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách,
  d) poskytuje pomoc podľa svojich technických možností a odbornej kvalifikácie pri bezprostrednom ohrození života osôb pri nehodách a iných mimoriadnych udalostiach,
  e) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej jednotky a jej vecných prostriedkov,
  f) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov,
  g) ohlasuje bez zbytočného odkladu okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru zásahy pri zdolávaní požiarov a pri vykonávaní záchranných prác počas živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí,
  h) vypracováva a vedie dokumentáciu obecného hasičského zboru.
 4. Podrobnosti o fungovaní a chode obecného hasičského zboru, o zabezpečení povinností obce na úseku požiarnej ochrany upravuje osobitný zákon28 a požiarny poriadok obce, ktorý vydáva starosta. 

 

Čl. 22

Rozpočtové a príspevkové organizácie obce

 1. Obec môže zriaďovať na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti rozpočtové alebo príspevkové organizácie.
 2. Obec ako zriaďovateľ vydá o zriadení rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriaďovaciu listinu, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 3. Na čele rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie je vedúci (riaditeľ), ktorého na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.    

 

Čl. 23

Školy a školské zariadenia

 1. Obec môže v rámci svojej pôsobnosti zriaďovať a rušiť školy a školské zariadenia.
 2. Školu riadi riaditeľ školy, školské zariadenie riadi riaditeľ školského zariadenia.
 3. Riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia vymenúva na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy starosta obce.      

 

Čl. 24

Obchodné spoločnosti a iné právnické osoby

 1. Obec môže zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby. Spôsob zriaďovania, zrušovania, kontroly právnických osôb upravujú osobitné zákony.
 2. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zástupcov obce do orgánov týchto spoločností a iných právnických osôb.
 3. Návrhy na zástupcov obce môže predkladať starosta obce, poslanec alebo skupina poslancov.
   

 Šiesta časť

Poskytovanie a zverejňovanie  informácií

Čl. 25

 1. Obec zabezpečuje povinné zverejňovanie informácií v zmysle osobitného zákona[28].
 2. Obec vzhľadom na jej význam zabezpečuje tvorbu a údržbu internetovej stránky obce tak, aby plnila úlohu povinného zverejňovania informácií podľa osobitného zákona, zverejňovanie ďalších informácií a súčasne plnila aj úlohu internetového portálu poskytujúceho ďalšie informácie o živote obce, vrátane celého spektra informácií pre tuzemských obyvateľov obce, pre tuzemských ako aj zahraničných návštevníkov obce.
 3. Pod zverejňovaním informácií na úradnej tabuli alebo spôsobom v obci obvyklým sa v podmienkach obce Spišský Štvrtok rozumie zverejnenie:
  a) na úradnej tabuli nachádzajúcej sa pred obecným úradom,
  b) na elektronickej úradnej tabuli na internetovej stránke obce www.spisskystvrtok.sk 
      

 Siedma časť

Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách

Čl. 26 

 1. Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc.
 2. Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
 3. Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
 4. Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií prostredníctvom obecného hasičského zboru v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.
 5. Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 6. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.
   

Ôsma časť

Symboly obce a ich používanie

Čl. 27

Symboly obce

 1. Symboly obce vychádzajú z historických prameňov, sú prejavom úcty k dedičstvu predkov, preto mali by si ich natrvalo osvojit' budúce generácie. 
 2. Obec má právo na vlastné symboly.
 3. Symboly obce Spišský Štvrtok sú:
  a) erb obce,
  b) vlajka obce,
  c) pečať obce.
 4. Symboly obce sú zaevidované v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou S-124/1997.
 5. Popis erbu: zo spodného okraja zeleného štítu vyrastajúci strieborný, zlatokorunovaný kráľ – svätý Ladislav – s rukami vbok, pravicou pridržiavajúci striebornú odvrátenú halapartňu na kratšom zlatom porisku, ľavicou strieborný dvojitý krížik.
 6. Vlajka obce pozostáva z troch pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (2/4), žltej (1/4) a zelenej (1/4). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu. Obec môže používať aj zástavu a iné modifikácie z vlajky odvodené.
 7. Pečať obce Spišský Štvrtok tvorí erb obce Spišský Štvrtok s hrubopisom: "OBEC SPIŠSKÝ ŠTVRTOK". Pečať obce sa používa pri slávnostných príležitostiach - udelenia štátneho občianstva, na pečatenie významných listín a dokumentov a pod. 
 8. Podrobné vyobrazenie obecných symbolov tvorí prílohu č. 1 tohto štatútu.                  

 

Čl. 28   

Používanie symbolov obce

 1. Symboly obce podľa tohto štatútu používa obec pri výkone samosprávy.
 2. Obecný erb používa obec a ním riadené organizácie v historickej kontinuite:
  a) na insígniách starostu,
  b) na úradných pečiatkach a pečatidlách starostu, obecného zastupiteľstva, obecnej rady, obecného úradu, hlavného kontrolóra, prípadne na pečiatkach organizácií obcou riadených,
  c) v záhlaví dokumentov, listín, písomností a tlačovín orgánov obce, orgánov obecného zastupiteľstva, obecného úradu, hlavného kontrolóra, obecného hasičského zboru a organizácií obcou riadených,
  d) na tlačovinách, publikáciách obce, elektronických médiách a nosičoch,
  e) na označeniach budov, reprezentačných siení obce, kancelárií, pokiaľ všeobecne záväzné predpisy nenariaďujú používať štátny znak,
  f) na hnuteľných predmetoch v majetku obce a jeho organizácií,
  g) na služobných preukazoch, odznakoch, rovnošatách, prípadne na jednotných spoločenských či športových úboroch zamestnancov obce,
  h) na iných reklamných a propagačných materiáloch súvisiacich s prezentáciou obce, jeho orgánov a organizácií ním riadených. 
 3. Obecná rada môže povoliť používanie erbu obce, prípadne jeho heraldických modifikácií, aj iným fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim na území obce, len na ich písomnú žiadosť s pripojeným návrhom a náčrtom o forme a umiestnení erbu. Povolenie nie je potrebné na vedeckú a pedagogickú činnosť ohľadom symboliky obce. Technické a administratívne zabezpečenie bude vykonávať obecný úrad, ktorý je zároveň oprávnený kontrolovať správnosť používania symbolov obce. 
 4. Používanie erbu a iných symbolov obce sa zakazuje politickým stranám a ich orgánom. Zákaz sa vzťahuje aj pre používanie symbolov obce na tlačových výstupoch, ako aj pre organizovanie (spoluorganizovanie) akcií a vydávanie (spoluvydávanie) letákov, pozvánok a pod. politickými stranami. Výnimku na použitie symbolov obce na vyššie spomínaných tlačovinách, môže udeliť obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov spravidla na návrh obecnej rady a príslušnej komisie.
 5. Všetci používatelia erbu a vlajky obce musia tieto symboly používať dôstojne, nedopustiť ich poškodenie a hanobenie. V prípade rozporu s týmito zásadami, v prípade nesprávneho používania alebo v iných prípadoch hodných zreteľa, môže obecná rada ako aj obecné zastupiteľstvo kedykoľvek zakázať používanie týchto symbolov.
 6. Orgány a organizácie obce používajú vlajku obce v súlade s platnými predpismi pri slávnostných príležitostiach na výzdobu budov, ulíc, námestí a siení. Pri spoločnom používaní štátnej zástavy, resp. štátnej vlajky s vlajkou obce (zástavou obce) patrí prednosť štátnej zástave, resp. štátnej vlajke. Vlajku obce je možné používať na označenie budov samosprávy obce.
 7. Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu, ktorá je sídlom orgánov obce, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu obce.
 8. Insígnie obce je oprávnený používať iba starosta, prípadne poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí zastupujú starostu počas jeho neprítomnosti alebo sú poverení jeho zastupovaním pri protokolárnych úkonoch.
   

 Deviata časť

Verejné ocenenia

Čl. 29

Základné ustanovenia

 1. Obec Spišský Štvrtok udeľuje verejné ocenenia jednotlivcom alebo kolektívom za mimoriadny prínos k rozvoju obce, za jeho reprezentáciu a propagáciu doma i v zahraničí, za mimoriadne humánne činy pri záchrane ľudského života, majetku obce a jeho obyvateľov a za spoločenskú angažovanosť.
 2. Obec Spišský Štvrtok  udeľuje tieto verejné ocenenia:
  a) Čestné občianstvo obce Spišský Štvrtok 
  b) Cena obce Spišský Štvrtok
  c) Cena starostu obce Spišský Štvrtok                  

 

Čl. 30

Čestné občianstvo obce Spišský Štvrtok

 1. Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Spišský Štvrtok. Toto ocenenie sa udeľuje len vo výnimočných prípadoch.
 2. O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu alebo príslušnej komisie 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
 3. O udelení čestného občianstva sa vydáva listina s podpisom starostu, v ktorej je uvedené meno posteného, dátum udelenia, pečať obce. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
 4. Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Spišský Štvrtok.               

 

Čl. 31

Cena obce Spišský Štvrtok

 1. Cena obce Spišský Štvrtok sa udeľuje za:
  a) vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti a športovej činnosti,
  b) činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,
  c) činnosť osôb pri záchrane ľudských životov, majetku obce a jeho občanov a za humanitárnu činnosť.
 2. Návrhy na udelenie ceny môžu obecnému zastupiteľstvu predkladať poslanci, starosta, ale aj obyvatelia obce. Návrhy musia byť riadne odôvodnené.
 3. Cenu obce Spišský Štvrtok tvorí plaketa s erbom obce prípadne aj peňažitá alebo vecná odmena podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. K Cene obce Spišský Štvrtok sa vydáva listina o jej udelení s podpisom starostu, v ktorej je uvedené meno (názov) oceneného, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu.
 4. Cenu obce Spišský Štvrtok laureátom slávnostne odovzdáva starosta obce.
 5. Cena obce Spišský Štvrtok sa môže udeliť ročne najviac dvom laureátom, výnimočne aj viacerým.
 6. Cena obce Spišský Štvrtok sa môže opätovne udeliť tým istým laureátom, najskôr však po uplynutí 5 rokov.
 7. Výnimočne sa môže Cena obce Spišský Štvrtok udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam. V takomto prípade sa Cena obce Spišský Štvrtok odovzdá rodinným príslušníkom oceneného.
 8. O udelení Ceny obce Spišský Štvrtok rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu alebo príslušnej komisie 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 

 

Čl. 32

Cena starostu obce Spišský Štvrtok

 1. Cenu starostu obce Spišský Štvrtok navrhuje a udeľuje starosta obce občanom obce za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce a ďalším významným osobnostiam. Cena starostu obce Spišský Štvrtok nepodlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom.
 2. Cenu starostu obce Spišský Štvrtok môže tvoriť finančný alebo vecný dar. K Cene starostu obce Spišský Štvrtok sa vydáva listina o jej udelení s podpisom starostu, v ktorej je uvedené meno (názov) oceneného, dátum udelenia, pečiatka obce a podpis starostu. 
 3. Cena starostu obce Spišský Štvrtok sa môže udeliť ročne najviac trom laureátom alebo kolektívom.
 4. Záznamy sa vedú v kronike obce Spišský Štvrtok, ktorá má obsahovať mená a hlavne údaje o ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám (kolektívom) udelené.


Desiata časť

Kronika obce Spišský Štvrtok

Čl. 33

 1. Obec Spišský Štvrtok vedie svoju kroniku v slovenskom jazyku.
 2. Zápisy v kronike chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia obecného spoločenstva. Súčasťou kroniky môže byť aj sprievodná dokumentácia (fotografie, dokumenty, videozáznamy, zvukové snímky a pod.) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v pravidelných polročných intervaloch. 
 3. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár / kronikárka, ktorého menuje a odvoláva starosta.


Jedenásta časť

Záverečné ustanovenia

Čl. 34

 1. Tento štatút bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Spišský Štvrtok dňa 20. februára 2012. Účinnosť nadobúda 1. marca 2012. 
 2. Tento štatút môže meniť a dopĺňať obecné zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
 3. Dňom účinnosti tohto štatútu sa ruší a stráca platnosť štatút obce Spišský Štvrtok zo dňa 3. marca 2003. 

   

V Spišskom Štvrtku dňa  20. februára 2012                                                                                         

 
 
Ing. Ján Greš, starosta obce
 
 
 

[1] Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov.

[2] Zák. č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

[3] Napríklad zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.

[4] Ust. § 8 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov; ust. § 20 a nasl. zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov o zmene a doplnení niektorých zákonov.

[5] Zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

[6] Zák. č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov; zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[7] Zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[8] Zák. č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

[9] Zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

[10] Zák. č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších právnych predpisov.

[11] Napríklad § 4 písm. c) zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

[12] Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[13] Zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

[14] Zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[15] Zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[16] Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

[17] Zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

[18] Napríklad zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

[19] Zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

[20] Zák. č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

[21] Napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

[22] Zák. č. 253/l994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

[23] Zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

[24] Napríklad zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

[25] Napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.

[26] § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.

[27] Zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

[28] zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Samospráva

Sociálne siete

facebook

Informácie z obce

Prihlásenie k odberu správ

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať

Úradné hodiny OcÚ

Pondelok
8:00 - 11:30 12:30 - 15:30
Streda
8:00 - 11:30 12:30 - 16:30
Piatok
8:00 - 11:30  

Farské oznamy

Ochrana osobných údajov

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Elektronické služby

mID

mobilná aplikácia

Odvoz odpadov

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2
3 4 5 6 7
8 9
10 11 12 13 14
15 16
17 18
19 20 21
22 23
24 25 26 27 28
29 30
1 2 3 4 5

Prihlásnie k odberu správ

Informácie od nás

Smart info

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Chcem sa zaregistrovať