Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

01/2018-Rekonštrukcia WC v kultúrnom dome.

Užitočné odkazy

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Spišský Štvrtok - platné

Rok 2014

6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zmeny: nariadením 8/2017

6_2014.pdf

7/2014 o miestnych daniach na území obce Spišský Štvrtok

Zmeny: nariadením 4/2016;

7_2014.pdf

Rok 2013

1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Spišský Štvrtok

1_2013.pdf

3/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 9/2010, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre cintorín

3_2013.pdf

Rok 2012

1/2012 ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti Územného plánu obce

1_2012.pdf

2/2012 o zneškodňovaní obsahu žúmp,náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd na území obce

2_2012.pdf

5/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

5_2012.pdf

9/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2008 o úhrade nákladov za stravovanie

9_2012.pdf

10/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2010 o predaji výrobkov na trhových miestach

10_2012.pdf

Rok 2011

1/2011 o chove a držaní psov na území obce Spišský Štvrtok

1_2011.pdf

2/2011 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia

2_2011.pdf

5/2011 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5_2008 o výške príspevku zákonného zástupcu na stravu v ŠJ

5_2011.pdf

Rok 2010

1/2010 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev

Zmena nariadením: 3/2017

1_2010.pdf

2/2010 o miestnom referende

Zmena nariadením: 1/2017

2_2010.pdf

3/2010 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach

Zmeny: nariadením 10/2012; 2/2017

3_2010.pdf

4/2010 ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 1 záväznej časti Územného plánu obce

4_2010.pdf

5/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni pri ZS

5_2010.pdf

7/2010 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí

7_2010.pdf

9/2010 Prevadzkovy poriadok pre pohrebisko

Zmeny: nariadením 3/2013; 2/2015

9_2010.pdf

Rok 2009

2/2009 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb na území obce Spišský Štvrtok

2_2009.pdf

Stránka