Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Výstavba kanalizácie ul. Alejová

Užitočné odkazy

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Spišský Štvrtok - platné

Rok 2018

1/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.

1_2018.pdf

Rok 2017

1/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2010 o organizácii miestneho referenda

1_2017.pdf

2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 3/2010 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Spišský Štvrtok

2_2017.pdf

3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 1/2010 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Spišský Štvrtok.

3_2017.pdf

4/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území obce Spišský Štvrtok.

4_2017.pdf

5/2017 o určení školského obvodu pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štvrtok.

5_2017.pdf

6/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

6_2017.pdf

7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.

Zmeny: nariadením 1/2018

7_2017.pdf

8/2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 6 / 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok.

8_2017.pdf

9/2017 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Spišský Štvrtok, vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením obce Spišský Štvrtok č. 2/2003 v znení Všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Štvrtok č. 4/2010 a Všeobecne zá

9_2017.pdf

Rok 2016

1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

1_2016.pdf

2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský Štvrtok

2_2016.pdf

3/2016 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 1/2014 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok

Zrušené nariadením 7/2017

3_2016.pdf

4/2016 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 7/2014 o miestnych daniach na území obce Spišský Štvrtok

4_2016.pdf

Rok 2015

Príloha č. 2 k VZN 2/2015 - Plán hrobových miest

p1 k 2_2015.pdf

2/2015 ktorým sa mení VZN 9/2010 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - Cintorín Sp. Štvrtok

2_2015.pdf

4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

4_2015.pdf

5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO

5_2015.pdf

6/2015 o prideľovaní a podmienkach nájmu bytov nižšieho štandardu

6_2015.pdf

Rok 2014

2/2014 o zriadení Centra voľného času pri Základnej škole v Spišskom Štvrtku

2_2014.pdf

Stránka