Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Spišský Štvrtok - platné

Rok 2020

1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.

1_2020.pdf

2/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.

2_2020.pdf

3/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.

3_2020.pdf

Rok 2019

1/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.

1_2019.pdf

2/2019 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 4/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území obce Spišský Štvrtok.

2_2019.pdf

3/2019 o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach.

Zmeny nariadením: 3/2020

3_2019.pdf

4/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6 / 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok.

4_2019.pdf

Rok 2018

1/2018 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.

1_2018.pdf

2/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp.

2_2018.pdf

Rok 2017

1/2017 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2010 o organizácii miestneho referenda

1_2017.pdf

2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 3/2010 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Spišský Štvrtok

2_2017.pdf

3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 1/2010 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Spišský Štvrtok.

3_2017.pdf

4/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území obce Spišský Štvrtok.

Zmena nariadením: 2/2019

4_2017.pdf

5/2017 o určení školského obvodu pre základnú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Spišský Štvrtok.

5_2017.pdf

6/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

6_2017.pdf

7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.

Zmeny: nariadením 1/2018, 1/2019; 1/2020, 2/2020

7_2017.pdf

8/2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 6 / 2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok.

8_2017.pdf

9/2017 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Spišský Štvrtok, vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením obce Spišský Štvrtok č. 2/2003 v znení Všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Štvrtok č. 4/2010 a Všeobecne zá

9_2017.pdf

Rok 2016

1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

1_2016.pdf

2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský Štvrtok

2_2016.pdf

Stránka