Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Obsah

Odpady

 

Zodpovedný zamestnanec: Janka Jurčová
tel.: 053 / 45 98 222
e-mail: dane@spisskystvrtok.sk

 

Poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady

Právny základ:

Zákon 582/2004  Z. z.  o miestnych daniach   a   miestnom   poplatku   za   komunálne   odpady    a   drobné   stavebné  odpady v znení neskorších predpisov

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok v znení podľa VZN 5/2015.

 

Poplatník:

Fyzická osoba, právnická osoba, fyzická osoba podnikateľ je povinná do 30 dní oznámiť vznik, zánik a zmenu skutočností rozhodujúcich na vyrubenie poplatku.

Pre poplatníkov, ktorými sú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia obec zavádza množstvový zber.

Tlačivá na stiahnutie

 

Sadzba poplatku:

(platná od 1.1.2016)

 • 0,015736 € za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
   
 • 0,0402 € za osobu a kalendárny deň,
   
 • 0,070 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.

 

Odpustenie poplatku:

Obec odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce

Príklady preukázania nároku na odpustenie poplatku:

 • potvrdenie o dennom štúdiu na vysokej/strednej škole mimo územia obce ,
 • kópia pracovnej zmluvy s miestom výkonu práce mimo územia obce (potvrdenie zamestnávateľa, agentúry),
 • potvrdenie o trvalom pobyte, doklad vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí,
 • potvrdenie zariadenia o výkone trestu odňatia slobody ,
 • potvrdenie o umiestnení v liečebni, v reedukačnom zariadení alebo detskom domove.


Vyrubenie poplatku:

Poplatok vyrubuje obec každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie.


Úhrada poplatku a spôsob platby:

Podľa splátok a lehôt určených v rozhodnutí.

Bezhotovostným prevodom na účet správcu dane na základe identifikačných údajov uvedených v rozhodnutí alebo priamo do pokladne správcovi dane pri platbách do 300 eur.


 

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI

INFORMÁCIA PRE OBČANOV  K TRIEDENIU ODPADOV