Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Evidencia a číslovanie budov.

 

Zodpovedný zamestnanec:

Janka Jurčová

Mária Lehocká

tel.: 053 / 45 98 222
e-mail:

dane@spisskystvrtok.sk 

matrika@spisskystvrtok.sk

 

Právny základ:

 • Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
 • Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb v platnom znení.
 • Zákon 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Vyhláška MV SR č. 142/2015 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla obsahuje:

 1. meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,
 2. predmet žiadosti,
 3. kód druhu stavby a termín jej dokončenia,
 4. prílohy, ktorými sú:
 1. doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku,
 2. kolaudačné rozhodnutie; pri rozostavanej stavbe stavebné povolenie,
 3. zameranie adresného bodu a
 4. údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.

 

Obec Spišský Štvrtok, v súlade s § 6 ods. 3 rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries.

 

Tlačivá:

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na skolaudovanú budovu.

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na neskolaudovanú budovu.

Žiadosť o zmenu súpisného a orientačného čísla na budovu.

Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla na budovu.

 

Doba vybavenia: 30 dní  odo dňa doručenia úplnej žiadosti.

 

Označovanie budov:

 • Tabuľku so súpisným číslom obstaráva na vlastné náklady Obec Spišský Štvrtok.
 • Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník.
 • Stavebník zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom.
 • Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.