Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty s podporou EÚ a ŠR

Projekty s podporou EU a ŠR

 


 

 

 

 

 

 

Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Pohľad na obec

Užitočné odkazy

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

 

Spôsob zriadenia obce

Právomoci a kompetencie obce

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra obce

Obecné zastupiteľstvo

Starosta

Obecná rada

Komisie

Hlavný kontrolór

Obecný úrad

 


Informácie o Obci Spišský Štvrtok podľa § 5 odst. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Spôsob zriadenia obce:

Obec Spišský Štvrtok bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení zmien a doplnkov, a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí - t.j. dňom 23.-24.11.1990.Právomoci a kompetencie obce:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsobnosť obce) sú stanovené najmä:

 • ústavným zákonom  460/1992 Zb. ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY v znení neskorších zmien s doplnkov (najmä čl. 64 -71),
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších,
 • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky,
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce
   


Organizačná štruktúra obce:

Orgánmi obce sú:

a) obecné zastupiteľstvo obce Spišský Štvrtok (ďalej len „obecné zastupiteľstvo"),

b) starosta obce Spišský Štvrtok (ďalej len „starosta").

Orgánmi obecného zastupiteľstva sú:

a) obecná rada obce Spišský Štvrtok (ďalej len „obecná rada")

b) komisie

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór.

Obecný úrad Spišský ŠtvrtokObecné zastupiteľstvo

je zastupiteľský zbor obce zložený z 9 poslancov, zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Vo voľbách do orgánov samosprávy pre volebné obdobie 2014 - 2018 boli do funkcie poslancov obecného zastupiteľstva zvolení:

 

Slávka Bajtošová (SDKÚ-DS)
Mgr. Milan Biskup  (NEKA) - zástupca starostu 
Ing. Ľuboš Bajtoš (KDH) 
Ing. Štefan Oravec (SDKÚ-DS) 
Peter Gaj (KDH) 
Ing. Štefan Sagula (SDKÚ-DS)
Mgr. Emília Javorská (NEKA) 
Peter Sanetrik (SDKÚ-DS)
Vladimír Dunčko (KDH)


Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Práva, povinnosti a kompetencie obecného zastupiteľstva vymedzuje najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Štatút obce Spišský Štvrtok a Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.Starosta

je najvyšším výkonným orgánom obce, vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Funkcia starostu je verejná funkcia. Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Vo voľbách do orgánov samosprávy pre volebné obdobie 2014 - 2018 bol do funkcie starostu obce Spišský Štvrtok zvolený:

Ing. JÁN GREŠ  (NEKA)

Práva, povinnosti a kompetencie starostu obce vymedzuje najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a Štatút obce Spišský Štvrtok.Obecná rada

je zložená z poslancov obecného zastupiteľstva, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov obecného zastupiteľstva. Pre volebné obdobie 2014 - 2018 členmi obecnej rady sú:
 

Ing. Ľuboš Bajtoš (KDH)
Slávka Bajtošová (SDKÚ-DS)
Mgr. Milan Biskup (NEKA)  - zástupca starostu


Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia obecného zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.Komisie

zriaďuje obecné zastupiteľstvo ako svoje stále (spravidla na celé funkčné obdobie) alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Ich počet, zloženie a pôsobnosť vymedzí podľa miestnych podmienok, možností a konkrétnych potrieb obce. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb, najmä odborníkov zvolených obecným zastupiteľstvom. Pre volebné obdobie 2014 - 2018 boli zriadené stále komisie:

 • Mandátová komisia - predseda Mgr. Emília Javorská, členovia komisie - Peter Gaj, Ing. Štefan Sagula 
 • Návrhová komisia - predseda Slávka Bajtošová, členovia komisie - Mgr. Milan Biskup, Ing. Ľuboš Bajtoš
 • Volebná komisia - predseda Ing. Štefan Oravec, členovia komisie  - Vladimír Dunčko, Peter Sanetrik 
 • Komisia finančná, územného plánovania a výstavby - predseda Ing. Štefan Oravec, členovia komisie  - Mgr. Milan Biskup, Peter Sanetrik
 • Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia - predseda Mgr. Emília Javorská, členovia komisie  -  Vladimír Dunčko, Ing. Štefan Sagula
 • Komisia na vybavovanie sťažností - predseda Mgr. Milan Biskup, členovia komisie  - Ing. Ľuboš Bajtoš, Slávka Bajtošová (1. náhradník: Peter Gaj, 2. náhradník: Ing. Štefan Oravec)

Vymedzenie základných úloh komisií a ostatné podrobnosti stanovuje rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva.Hlavný kontrolór

je zamestnancom obce, volí a odvoláva ho obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov na šesťročné funkčné obdobie. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Pre obdobie 2016 - 2022 funkciu hlavného kontrolóra obce Spišský Štvrtok vykonáva

Ing. Veronika Hoffmannová

Práva, povinnosti, kompetencie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie a  voľbu hlavného kontrolóra upravuje najmä zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.Obecný úrad

je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený zo zamestnancov obce. Organizáciu práce obecného úradu riadi prednosta. Funkciu od 1.4.2015 zastáva

Ing. Eva Bajtošová

Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Organizačný poriadok obecného úradu, pracovný poriadok a poriadok odmeňovania zamestnancov obce vydáva starosta.