Obecné noviny

Projekty

Ulica Potočná

ul. Potočná

Verejné osvetlenie

Projekt


Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Rekonštrukcia gymnastickej sály v telocvični ZŠ

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia obce Spišský Štvrtok - platné

Rok 2016

1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

1_2016.pdf

2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský Štvrtok

2_2016.pdf

3/2016 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 1/2014 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok

3_2016.pdf

4/2016 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 7/2014 o miestnych daniach na území obce Spišský Štvrtok

4_2016.pdf

Rok 2015

Príloha č. 2 k VZN 2/2015 - Plán hrobových miest

p1 k 2_2015.pdf

2/2015 ktorým sa mení VZN 9/2010 - Prevádzkový poriadok pre pohrebisko - Cintorín Sp. Štvrtok

2_2015.pdf

4/2015 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ

4_2015.pdf

5/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO

5_2015.pdf

6/2015 o prideľovaní a podmienkach nájmu bytov nižšieho štandardu

6_2015.pdf

Rok 2014

1/2014 o financovaní škôl a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok

Zmeny: nariadením 3/2014-zrušené; 5/2014-zrušené; 3/2015-zrušené; 3/2016

1_2014.pdf

2/2014 o zriadení Centra voľného času pri Základnej škole v Spišskom Štvrtku

2_2014.pdf

6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

6_2014.pdf

7/2014 o miestnych daniach na území obce Spišský Štvrtok

Zmeny: nariadením 4/2016;

7_2014.pdf

Rok 2013

1/2013 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Spišský Štvrtok

1_2013.pdf

3/2013 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 9/2010, ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pre cintorín

3_2013.pdf

Rok 2012

1/2012 ktorým sa vyhlasujú Zmeny a doplnky č. 2 záväznej časti Územného plánu obce

1_2012.pdf

2/2012 o zneškodňovaní obsahu žúmp,náhradného zásobovania vodou a odvádzania odpadových vôd na území obce

2_2012.pdf

5/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2008 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ

5_2012.pdf

9/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 5/2008 o úhrade nákladov za stravovanie

9_2012.pdf

10/2012 ktorým sa mení a dopĺňa VZN 3/2010 o predaji výrobkov na trhových miestach

10_2012.pdf

Stránka