Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty

Vodovod Široké

Vodovod Široké

Ulica Potočná

ul. Potočná

Verejné osvetlenie

Projekt


Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Majstrovstvá Slovenska DHZ v Trnave – 16.7.2017

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.06.2017

POZVÁNKA

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a predpisov zvolávam 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok - riadne, ktoré sa uskutoční dňa

12. júna 2017, t. j. v pondelok  o 18,00 hod.

na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.

Program: 

 1. Otvorenie.
 2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu zasadnutia.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Schválenie Dodatku č. 2 k internej smernici 3/2009 Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Spišský Štvrtok.
 6. Záverečný účet  obce za rok 2016

- stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2016,

- správa audítora k účtovnej závierke za rok 2016,

- schválenie návrhu záverečného účtu obce za rok 2016.

 1. Správy hlavnej kontrolórky z vykonaných kontrol.
 2. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2017.
 3. Návrh VZN 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 2/2010 o organizácii miestneho referenda.
 4. Návrh VZN 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 3/2010  o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach  na území obce  Spišský Štvrtok.
 5. Návrh VZN 3/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 1/2010 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb v obci Spišský Štvrtok.
 6. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce – ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, Farský úrad.
 7. Schválenie predloženia žiadosti na projekt „ZŠ Spišský Štvrtok – vybavenie odborných učební.
 8. Návrh na prijatie úveru na realizáciu výstavby kanalizácie  SO 06/1 a SO 06/2.
 9. Návrh na rozpočtové opatrenie.
 10. Správa o plnení Programu rozvoja obce Spišský Štvrtok za rok 2016.
 11. Rôzne.
 12. Záver.

 

Ing. Ján Greš, starosta obce

Vyvesené: 7. 6. 2017

Dátum zvesenia: 23. 6. 2017

Späť