Obecné noviny

Projekty

Vodovod Široké

Vodovod Široké

Ulica Potočná

ul. Potočná

Verejné osvetlenie

Projekt


Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mikuláš v parku 6.12.2016

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 11.12.2017

POZVÁNKA

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a predpisov zvolávam 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok - riadne, ktoré sa uskutoční dňa

11. decembra 2017, t. j. v pondelok  o 17,00 hod.

na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.

Program: 

 1. Otvorenie.
 2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu zasadnutia.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu.
 6. Schválenie programového rozpočtu na roky 2018 – 2020.
 7. Schválenie dotácií  a príspevkov z rozpočtu obce na rok 2018.
 8. Schválenie členského príspevku MAS LEV.
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2018.
 10. Schválenie návrhu VZN 7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl  a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.
 11. Schválenie návrhu VZN 8/2017 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/ 2014 o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Štvrtok.
 12. Schválenie návrhu VZN 9/2017 ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Zmien a doplnkov č. 3 Územného plánu obce Spišský Štvrtok, vyhlásenej Všeobecne záväzným nariadením obce Spišský Štvrtok č. 2/2003 v znení Všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Štvrtok č. 4/2010 a Všeobecne záväzného nariadenia obce Spišský Štvrtok č. 1/2012.
 13. Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Spišský Štvrtok.
 14. Schválenie Komunitného plánu sociálnych služieb 2016 – 2020.
 15. Schválenie prenájmu majetku obce na umiestnenie sviečkového automatu – osobitný zreteľ.
 16. Majetkoprávne usporiadanie vlastníckych práv k parcele C KN 93/5.
 17. Voľba prísediaceho podľa § 140 Zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich.
 18. Návrh odmien poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2017.
 19. Harmonogram zasadnutí obecnej rady a obecného zastupiteľstva na rok 2018.
 20. Rôzne.
 21. Záver.

 

 

Ing. Ján Greš, starosta obce

Vyvesené: 6. 12. 2017

Dátum zvesenia: 22. 12. 2017

Späť