Ochrana osobných údajov

Obecné noviny

Projekty

Vodovod Široké

Vodovod Široké

Ulica Potočná

ul. Potočná

Verejné osvetlenie

Projekt


Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Obnova zdravotného strediska - 07/2017

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 05.02.2018

POZVÁNKA

 

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a predpisov zvolávam 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok - riadne, ktoré sa uskutoční dňa

05. februára 2018, t. j. v pondelok  o 18,00 hod.

na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.

 

Program: 

 1. Otvorenie.
 2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu zasadnutia.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Schválenie zápisu do kroniky za rok 2016.
 6. Odkúpenie pozemku parcelné číslo C KN 143/35.
 7. Schválenie návrhu VZN 1/2018, ktorým sa mení VZN 7/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl  a školských zariadení z rozpočtu obce Spišský Štvrtok.
 8. Schválenie žiadosti o NFP – multifunkčné ihrisko.
 9. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti v roku 2017.
 10. Zmena uznesenia 54/2017 o schválených dotáciách z rozpočtu obce na rok 2018.
 11. Rozpočtové opatrenie
 12. Rôzne.
 13. Záver.

 

 

Ing. Ján Greš, starosta obce

Vyvesené: 30. 1. 2018

Dátum zvesenia: 15. 2. 2018

Späť