Obecné noviny

Projekty

Vodovod Široké

Vodovod Široké

Ulica Potočná

ul. Potočná

Verejné osvetlenie

Projekt


Dolný Spiš

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Mikuláš v parku - 05.12.2017

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 04.09.2017

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho neskorších zmien a predpisov zvolávam 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok - riadne, ktoré sa uskutoční dňa

 

04. septembra 2017, t. j. v pondelok  o 18,00 hod.

na Obecnom úrade v Spišskom Štvrtku.

 

Program: 

 1. Otvorenie.
 2. Určenie overovateľov, zapisovateľa a návrhovej komisie.
 3. Schválenie programu zasadnutia.
 4. Kontrola plnenia uznesení.
 5. Návrh na rozpočtové opatrenie.
 6. Schválenie návrhu VZN 4/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na území obce Spišský Štvrtok.
 7. Schválenie spolufinancovania projektu „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy hasičskej zbrojnice v Spišskom Štvrtku“.
 8. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena stavba „Diaľnica D1 Jánovce – Jablonov“.
 9. Schválenie návrhu smernice o vybavovaní sťažností.
 10. Schválenie zámeru prenajať majetok obce – ambulancia všeobecného lekára.
 11. Prerokovanie žiadosti o odkúpenie pozemku – Štefan Kroščen a manž. Mária.
 12. Schválenie zámeru predať pozemok parcela č. C KN 73/1.
 13. Rôzne.
 14. Záver.

 

 

 

 

Ing. Ján Greš, starosta obce

Vyvesené: 31. 8. 2017

Dátum zvesenia: 16. 9. 2017

Späť